Zamknij
REKLAMA

Przyjęcie dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego

15:52, 31.01.2020 | Materiał partnera

Czy istnieje możliwość przyjęcia dzieci do przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego. Dzieci posiadają obywatelstwo polskie, zameldowane są w Niemczech i w Polsce. Jak wygląda finansowanie pobytu dziecka w przedszkolu. W jaki sposób wykazać dzieci w SIO?

Odpowiedź:

Jeśli w przedszkolu publicznym są wolne miejsca to dyrektor może przyjąć dzieci na dwa miesiące. Natomiast jeśli przyjęcie tych dzieci spowodowałoby konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz skutki finansowe, to organ prowadzący musi wyrazić zgodę na przyjęcie dzieci do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Uzasadnienie:

Przyjmowanie dzieci do przedszkoli publicznych zostało uregulowane w ustawie – Prawo oświatowe.

Poza okresem rekrutacji o przyjęciu dziecka do publicznego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola. Jednakże jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy przedszkola publicznego, powodujące dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (art. 130 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe).

Zatem w sytuacji opisanej w pytaniu, jeśli są wolne miejsca w przedszkolu, to można przyjąć dzieci 3 i 6 letnie do przedszkola w tracie roku szkolnego. O przyjęciu uczniów decyduje bowiem dyrektor przedszkola. Nie ma znaczenia, że przyjęcie nastąpi na okres dwóch miesięcy. Jednakże, jeśli przyjęcie tych dzieci wymagać będzie zmian organizacyjnych w przedszkolu, które spowodują skutki finansowe, to dyrektor przedszkola nie może o przyjęciu tych dzieci zdecydować samodzielnie. Konieczne będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Uczniowie, o których mowa są obywatelami polskimi, są zameldowane i przebywać będą przez ten okres dwóch miesięcy w Polsce. W związku z powyższym uczniowie ci przyjęci do przedszkola w tracie roku szkolnego ponosić będą opłaty na takich samych zasadach jak uczniowie przyjęci z początkiem roku szkolnego.

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunki całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat ustala rada gminy (miasta) (art. 52 ustawy ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Natomiast, zgodnie z art. 52 ust. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach przepisy art. 106 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

Powyższe przepisy dotyczące warunków ponoszenia odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu publicznym dotyczą wszystkich wychowanków przyjętych do przedszkola.

Ponadto uczniów przyjętych w trakcie roku szkolnego do przedszkola wykazuje się w systemie informacji oświatowej w terminie 7 dni od dnia, przyjęcia tych uczniów do przedszkola. Zgodnie bowiem z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych m.in. do zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym.

Przyjęcie wychowanków przedszkola spowodowało zmianę w stanie liczbowym w wychowanków przedszkola, stąd należy zaktualizować dane w zbiorze uczniów w systemie informacji oświatowej, na takich samych zasadach jak wszystkich pozostałych uczniów (tu: wychowanków przedszkola).

Zapamiętaj!

Jeśli w przedszkolu są wolne miejsca, to o przyjęciu wychowanków do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola. Natomiast jeśli przyjęcie dzieci w trakcie roku szkolnego do przedszkola wymaga zmian organizacyjnych i nakładów finansowych, to przyjęcie dziecka do przedszkola wymaga zgody organu prowadzącego.

 

Podstawa prawna:

  • art. 4 pkt 1, art. 106 ust. 3, art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
  • art. 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1942)
  • art. 52 ust. 1, ust. 2, ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.)
  • § 18 i nast. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1663)

 

Joanna Swadźba

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA