Zamknij
REKLAMA

Regulamin portalu informacyjnego hej.mielec.pl

§ 1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora Usług tj. hejgrupa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Przemysłowa 2, NIP: 6772354362 w Portalu Internetowym hej.mielec.pl.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

3. Użytkownik publikuje w Portalu wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność - serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych i prawdziwość informacji zamieszczonych przez użytkowników.

§ 2. Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.

2. Portal/Serwis – należy przez to rozumieć internetowy portal informacyjny dostępny pod adresem www.hej.mielec.pl ,którego właścicielem jest firma hejgrupa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Przemysłowa 2.

3. Usługi na portalu hej.mielec.pl świadczone są przez firmę hejgrupa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Przemysłowa 2.

4. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie w oparciu o niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) i w sposób z nim zgodny. W przypadku Usługi Konkursy szczegółowe zasady uwzględnia regulamin konkursów lub regulamin zamieszczany każdorazowo przy danym konkursie.

5. Przed skorzystaniem z Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Usługi Użytkownik potwierdza, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Administrator – firma hejgrupa, odpowiedzialna za prowadzenie Portalu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej założy Konto w Portalu, poprzez uzyskanie Loginu i Hasła pozwalającego zalogować się na Konto oraz uzyskać dostęp do usług oferowanych przez Portal oraz osoba fizyczna, osoba prawna, która poprzez akceptację regulaminu uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie posiadające zgodę opiekuna bądź przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług portalu hej.mielec.pl.

8. Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne), publikowane przez Użytkownika na portalu hej.mielec.pl.

9. Forum (dział ZAPYTAJ) – miejsce na portalu przeznaczone do wyrażania opinii przez Użytkowników.

10. Komentarze (posty) – treść opinii wyrażonej przez Użytkownika i opublikowanej przez niego na forum portalu hej.mielec.pl. Post stanowi wyraz indywidualnej opinii Użytkownika i odnosić może się m.in. do publikowanych w Serwisie treści bądź opinii innych Użytkowników.

11. Profil – miejsce w Portalu, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.

12. Nick – podpis wybrany przez Użytkownika dla oznaczenia opublikowanego przez niego Posta. W przypadku korzystania z Usługi z wykorzystaniem udostępnionych w jej ramach procedur identyfikacyjnych, tj. w sposób inny niż anonimowy, Nickiem jest automatycznie oznaczenie Użytkownika przybrane przez niego w ramach innego serwisu, aplikacji, usługi itp. wykorzystywanych podczas procedury rejestracyjnej (np. nazwa profilu Użytkownika w serwisie społecznościowym itp.).

13. Login – prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

14. Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Portalu może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

15. Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.

16. Promocje – usługa umożliwiająca publikowanie oraz przeglądanie informacji o promocjach i rabatach na Portalu.

17. Alert24 – platforma będąca częścią Serwisu, na która Użytkownicy przesyłają treści, zdjęcia oraz pliki video.

§ 3. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Portalu

1. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.

3. Baza profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta. Podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z działalnością Portalu oraz do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie z regulacjami RODO, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 4. Zasady ogólne

1. Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal hej.mielec.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.

3. Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.

4. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest  publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc.  Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.

5. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych, z wyjątkiem Użytkowników, którzy zawarli z Administratorem portalu odrębną umowę na świadczenie usługi reklamy – patrz link „Reklama” na stronie głównej.

6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści, zdjęć oraz plików wideo:
- zawierających wulgaryzmy,
- nawołujących do agresji lub obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie itp.,
- obrażających osoby publiczne i prywatne,
- zawierających informacje obarczające zarzutami osoby trzecie,
- przyczyniających się do łamania praw autorskich,
- propagujących środki odurzające,
- zawierających odsyłacze do serwisów o podobnej tematyce, stron z pornografią, cracków i seriali do gier oraz programów itd.,
- zawierających w opisie, tytule oraz na samych zdjęciach znaków wodnych, podpisów ani adresów stron internetowych,
- zawierających dane osobowe osób trzecich bez ich zgody.

7. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych i przesyłanych do Serwisu, a w szczególności do zdjęć i filmów.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z usług portalu hej.mielec.pl.

9. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.

10. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu konto Użytkownika może zostać zablokowane na stałe.

11. Administrator Portalu może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

12. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na ich publiczne i nieodpłatne udostępnianie.

§ 5. Konto

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

2. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

3. W celu założenia Konta oraz korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej aktywnej Skrzynki e-mail.

4. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty.

6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

d) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów,

e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

7. Jedna osoba może mieć maksymalnie jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

8. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).

9. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu drogą e-mail: [email protected] oraz wskazaniu loginu i adresu e-mail. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia. Użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta.

10. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.

11. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

12. Udostępniając zdjęcie/film itp. w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż:

a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

b) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

13. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

14. Administrator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie/film wstawione poprzez Użytkownika.

15. Konto może zostać usunięte lub zablokowane przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;

b) Użytkownik rozpowszechnia treści pornograficzne;

c) Użytkownik uprawia działalność komercyjną, reklamową, promocyjną, polityczną;

d) Użytkownik rozsyła spam i nie zamówioną informację handlową;

e) Użytkownik podejmuje jakiekolwiek działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

f) Użytkownik publikuje na łamach portalu treści naruszające polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

g) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie.

§ 6. Materiały pochodzące od Użytkownika Portalu hej.mielec.pl

1. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza Alert24 zamieszczonego na stronie Serwisu lub za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób materiały, w szczególności wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na Koncie Użytkownika, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika na portalu internetowym hej.mielec.pl oraz na korzystanie z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

c) wprowadzanie do obrotu;

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);

f) publiczne wykonanie;

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.);

h) wystawianie;

i) wyświetlanie;

j) użyczanie i/lub najem;

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;

ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;

m) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów Serwisu;

n) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych materiałach nadesłanych przez Użytkownika;

o) wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

p) umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w bazach danych;

r) wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów zamieszczonych w Serwisach przez Użytkownika, w celu promocji Serwisu.

2. Użytkownik upoważnia firmę hejgrupa Sp. z o.o. do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.

3. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na Użytkownik oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie;

b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

4. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie , których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet.

5. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, na każde żądanie firmy hejgrupa Sp. z o.o.

6. Użytkownik przesyłając firmie hejgrupa Sp. o.o. wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając na swoim Koncie wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

7. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu przesyłanie lub zamieszczanie w Serwisie wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

8. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Administratora sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub filmów oraz zamieszczonych na Koncie Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Dodawanie komentarzy i ogłoszeń

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników (Komentarze, Ogłoszenia itd.). Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu.

2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji, danych i treści podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).

3. Umieszczenie komentarza Użytkownika następuje przy użyciu formularza, znajdującego się na stronach Portalu www.hej.mielec.pl. Warunkiem zamieszczenia komentarza jest wypełnienie wszystkich pól wymaganych formularza, zaakceptowanie regulaminu oraz przepisanie kodu z obrazka.

4. Komentarz dodany do konkretnego artykułu powinien dotyczyć tego artykułu.

5. Administrator nie sprawdza treści komentarzy pod kątem ich bezprawnego charakteru lub bezprawnego charakteru związanej z nimi działalności.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów, odmowy publikacji treści bez podania przyczyny bądź usunięcia treści, które:

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),

- propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),

- propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),

- obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art.212 Kodeksu karnego),

- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art.212 Kodeksu karnego),

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),

- są bezpośrednimi atakami na inne osoby,

- zawierają dane osobowe, teleadresowe, numery telefoniczne oraz adresy e-mailowe osób postronnych,

- zawierają odnośniki do innych stron internetowych (tylko w przypadku ewidentnego reklamowania bez zgody redakcji),

- nie dotyczącą tematu artykułu, pod którym zostały zamieszczone.

5. Niezależnie od postanowień powyższych Administrator ma prawo do usuwania komentarzy, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z podanych poniżej okoliczności:

- Administrator otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiego komentarza;

- Administrator otrzyma na adres mailowy [email protected] wiarygodną informację o bezprawnym lub bezpodstawnym charakterze komentarzy z ich wskazaniem (w tym: podaniem nicku autora, daty i godziny publikacji) oraz podanie tytułu artykułu, pod którym komentarze zostały zamieszczone. Administrator na usunięcie ma 14 dni.

6. Administrator nie ma obowiązku informować internautów o zablokowaniu lub usunięciu ich komentarza.

7. Administrator nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdego zgłoszonego przez Użytkownika komentarza.

8. Użytkownicy dodają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal www.hej.mielec.pl nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do autoryzacji nadsyłanych komentarzy.

§ 8. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Administratora, innych Użytkowników bądź osób trzecich.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć/filmów lub osobistego wizerunku tych Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Portalu.

6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).

7. Administrator ma obowiązek udostępnić podane przez Użytkownika dane osobowe (w tym w szczególności IP komputerów, z których się logował lub przesyłał teksty) na żądanie uprawnionych organów (sądu, prokuratury, policji).

8. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

9. W przypadku Usługi Ogłoszenia szczegółowe zasady uwzględnia regulamin dodawania ogłoszeń.

§ 9. Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§ 10. Uwagi Użytkowników dotyczące funkcjonowania portalu hej.mielec.pl

1. Każdy Użytkownik może skierować swoje uwagi, wnioski lub pytania dotyczące świadczonych usług w portalu hej.mielec.pl na adres skrzynki pocztowej: [email protected] oraz [email protected] Uwagi zostaną rozpoznane przez Administratora w terminie 30 dni. Jeżeli ustosunkowanie się do nadesłanych uwag wymaga złożenia przez Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin ulega przedłużeniu o czas niezbędny na nadesłanie dodatkowych informacji.

2. Odpowiedź zostanie przesłana na adres skrzynki Użytkownika podanej w formularzu rejestracyjnym.

3. Firma hejgrupa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na uwagi, wnioski lub zapytania Użytkowników w przypadku gdy te mają charakter anonimowy.

§ 11. Wymagania techniczne i ryzyko.

1. Firma hejgrupa Sp. z o.o. zaleca Użytkownikowi stosowanie aktualnych przeglądarek internetowych: Firefox, Google Chrome, Opera i innych – pochodzących z oficjalnej dystrybucji.

2.  Firma hejgrupa Sp. z o.o. ostrzega Użytkowników, że korzystanie z usług może wiązać się z pewnym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet.

3. Firma hejgrupa Sp. z o.o. zaleca Użytkownikowi stosowanie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu oraz używania programów zabezpieczających jego komputer przed atakiem z zewnątrz.

§ 11. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest firma hejgrupa Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Przemysłowa 2, 39-300 Mielec, [email protected]

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

4. Użytkownik posiada zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt w sprawie zarządzania danych osobowych: [email protected]

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być ZAUFANI PARTNERZY, jak: Google, Facebook, BusinessClick, Netsprint.

6. Dane osobowe będą przechowywane planowo przez okres do 5 lat bądź do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

7. Podanie danych osobowych na stronie internetowej hej.mielec.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest DOBROWOLNIE WYRAŻONA ZGODA.

8. Każdy użytkownik Ma Wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia, Ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez usunięcie konta w hej.mielec.pl / zmiany ustawień przeglądarki / przesłanie takiego wniosku na adres [email protected]

9. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie DO przez administrację portalu hej.mielec.pl i jego Zaufanych Partnerów oznacza brak możliwości korzystania z hej.mielec.pl i opuszczenie tej strony.

10. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel, BusinessClick, Netsprint.

§ 12. Współpraca z Polską Agencją Prasową

1. Zamieszone na stronach internetowych portali działających w grupie siecportali.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Portal hej.mielec.pl na podstawie stosownej Umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

§ 13. Działalność reklamowa

1. Firma hejgrupa umożliwia zamieszczenie informacji o firmach w Katalogu Firm, przy czym wpis podstawowy do Katalogu Firm, obejmujący dane teleadresowe oraz krótki, kilkuwyrazowy opis firmy. Przedmiotowe dane firmy zostają zamieszczone w Katalogu Firm po wypełnieniu formularza udostępnianego na stronie portalu.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia firmy w Katalogu Firm z powodu podania przez przedstawiciela niepełnych bądź nieprawdziwych danych firmy.

3. Zleceniodawcy mają możliwość umieszczania płatnej reklamy na stronach portalu, w opcji wybranej spośród oferowanych przez portal, za wynagrodzeniem wskazanym ofertą umieszczoną na stronach portalu. Oferta portalu dostępna jest poprzez kontakt mailowy: [email protected]

4. Redakcja przyjmuje zlecenia płatnej reklamy zgłoszone w formie pisemnej bądź mailem przez reprezentanta Zleceniodawcy.

5. Zlecenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym winno zawierać:

a) nazwę Zleceniodawcy, adres zamieszkania / siedzibę, dane kontaktowe,

b) formę zamówionej płatnej reklamy spośród oferowanej przez portal,

c) zamówiony czas trwania kampanii reklamowej,

d) koszt reklamy.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia korekty językowej dostarczonych materiałów reklamowych.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji zamawianych ogłoszeń reklamowych oraz prawo odmowy zamieszczenia reklamy bez podania przyczyn, a w szczególności reklamy:

a) niedozwolonej w świetle obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego,

b) podmiotów konkurujących wobec właściciela portalu,

c) naruszającej obowiązujące normy, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych osób itp.

8. Redakcja zamieszcza w portalu zamówioną odpłatną reklamę i wystawia fakturę po rozpoczęciu emisji reklamy lub na początku okresu rozliczeniowego, chyba, że indywidualne ustalenia bądź przepisy ustawy mówią inaczej.

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego podmiotu wydającego portal.

10. W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia wpłaty 30 dni po terminie płatności klient traci możliwość przy kolejnym zamówieniu na płatność drogą przelewu 7 / 14 dni. Przy kolejnym zamówieniu kontrahent jest zobowiązany do płatności gotówką lub przelewem przed rozpoczęciem emisji.

11. W przypadku, gdy klient opóźnia się z płatnością Redakcja ma prawo zablokować wyświetlanie się reklamy. Jeśli 90 dni po terminie płatności klient nadal nie opłaci kampanii, automatycznie traci możliwość odzyskania straconych dni emisji w czasie zawieszenia kampanii.

12. W przypadku gdy:

a) klient zamawia usługę po raz pierwszy,

b) wystąpi brak ciągłości współpracy (okres dwóch lat),

Wykonawca ma prawo zrealizować zamówienie po przedpłacie.

13. Wyemitowana reklama wyświetla się do terminu opisanego zamówieniem. W przypadku kampanii banerowych, reklama nie wyświetla się stale, lecz w systemie rotacyjnym pomiędzy innymi reklamami tego samego rozmiaru, w tym samym miejscu reklamowym. Poszczególne reklamy zmieniają się w przypadku odświeżenia strony lub odwiedzenia podstron.

14. Redakcja informuje Zleceniodawcę w formie pisemnej lub mailem o nie przyjęciu zgłoszonego zlecenia, w szczególności z przyczyn opisanych w § 12 pkt. 9, podpunktach a-c niniejszego regulaminu.

15. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędy w gotowych materiałach przesyłanych przez Zamawiającego do płatnej publikacji. Redakcja może zwrócić uwagę na ewentualne nieprawidłowości materiałów reklamowych lub postąpić zgodnie z § 12 pkt. 8 regulaminu.

16. Zamieszczając materiały w Portalu hej.mielec.pl Zamawiający oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu hej.mielec.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

17. Zleceniodawca może zgłosić reklamację zamówionej usługi reklamowej. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej i skierowana na adres właściciela portalu, opisanego w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, datę zlecenia, opis zamówienia oraz przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

18. W przypadku konieczności rozwiązania umowy należy pamiętać, że może ono nastąpić wyłącznie na piśmie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Zleceniodawca ma obowiązek zachować okres wypowiedzenia:

a) w przypadku reklamy długoterminowej podzielonej na miesięczne okresy rozliczeniowe czas wypowiedzenia dotyczy jednego pełnego okresu rozliczeniowego,

b) w przypadku kampanii długoterminowej regulowanej jedną płatnością okres wypowiedzenia wynosi 30 dni,

c) w przypadku miesięcznej kampanii okres wypowiedzenia wynosi 14 dni,

d) wypowiedzenie Umowy jest uwzględniane tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Zleceniodawca nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Redakcji.

19. W przypadku rezygnacji z kampanii lub jej części przyznane rabaty tracą ważność. Wiąże się to z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy i przeliczenia przysługujących rabatów w stosunku do długości kampanii. Umowa zostaje rozwiązana tylko i wyłącznie pod warunkiem zapłaty kwoty wynikającej z różnicy przeliczenia rabatów.

20. Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1448) (Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej, wyrażona na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej) w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w formacie PDF na podany w umowie adres e-mail.

 

Mielec, 1 października 2018
Aktualizacja: 01.02.2023