Zamknij
REKLAMA

Czy można odwołać się od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA?

11:16, 14.06.2022 | Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński

O tym, czy można odwołać się od decyzji komisji lekarskiej MSWiA informują przepisy ustawy z dnia 2 listopada 2014 roku o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Zgodnie z tym aktem prawnym, od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej osobie badanej przysługuje odwołanie. Natomiast odwołanie od Komisji Centralnej należy złożyć do właściwego sądu administracyjnego.

Ile jest czasu na odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej?

Komisja lekarska powinna niezwłocznie po wydaniu orzeczenia dostarczyć je osobie badanej. Wraz z orzeczeniem lekarskim w formie pisemnej przekazywane jest uzasadnienie decyzji.

Po zapoznaniu się z jego treścią osoba badana może odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni, licząc od daty doręczenia orzeczenia komisji lekarskiej.

Jeśli odwołanie zostanie złożone po terminie, nie będzie podlegało rozpatrzeniu. Jedynie w uzasadnionych przypadkach - kiedy uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych - możliwe będzie odwołanie się po upływie wskazanego terminu 14 dni.

Jak napisać odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA?

Pismo odwoławcze od orzeczenia komisji lekarskiej adresuje się do Centralnej Komisji Lekarskiej, jednak za pośrednictwem komisji regionalnej, która wydała orzeczenie - oznacza to, że fizycznie pismo składa się we właściwej miejscowo komisji.

W treści odwołania osoba badana powinna wskazać, czy nie zgadza się z orzeczeniem w części czy w całości oraz czego domaga się w swoim odwołaniu.

Chociaż ustawa nie mówi nic na temat szczegółowego uzasadnienia odwołania, to jednak warto odnieść się w piśmie do okoliczności pominiętych lub błędnie ocenionych przez komisję.

W tym celu konieczne może okazać się uzupełnienie pisma takimi załącznikami, jak zaświadczenia lekarskie czy inne dokumenty wchodzące w skład historii choroby.

Jak rozpatrywane jest odwołanie od decyzji komisji lekarskiej?

Komisja rejonowa po otrzymaniu odwołania od wydanego orzeczenia komisji lekarskiej powinna niezwłocznie przekazać je do Centralnej Komisji Lekarskiej. Organ ten ma maksymalnie 30 dni na rozpoznanie odwołania. Termin ten może ulec przedłużeniu do 60 dni, jednak tylko wtedy, kiedy konieczne staje się wykonanie dodatkowych badań czy pozyskanie dodatkowych dokumentów.

Centralna Komisja Lekarska może:

  • utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie,
  • uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części, wydając przy tym nowe orzeczenie,
  • uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez rejonową komisję lekarską.

Jeśli Centralna Komisja Lekarska MSWiA zdecyduje się wydać nowe orzeczenie, to decyzja nie może być niekorzystna dla osoby badanej.

Jeżeli skarżący nie zgadza się z odpowiedzią na swoje odwołanie, to od orzeczenia Centralnej Komisji Lekarskiej przysługuje mu jeszcze odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W takim przypadku w sprawie stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

Podsumowanie

Jak pisze serwis Jakwyjsczdlugow.pl:

Po wydaniu orzeczenia organ zajmujący się sprawą zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć je osobie badanej. Wraz z orzeczeniem (na piśmie) doręcza się uzasadnienie decyzji. Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej MSWiA należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

Źródło.

Wzór gotowego do wypełnienia odwołania pobierzecie z powyższego źródła.

(Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMABiżuteria i zegarki - porównaj na Ceneo.pl
0%