Zamknij
REKLAMA

Tarcza antykryzysowa - instrukcja dla biznesu

16:41, 03.04.2020 | P.C
Skomentuj
REKLAMA

Zespół prawników Biura Ekspertyz Kapitałowych sp. z o.o. oddaje w Państwa ręce krótkie opracowanie dotyczące wsparcia przedsiębiorców wynikającego z ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 568).

Naszym zamierzeniem było sporządzić "instrukcję" korzystania z możliwości jakie stwarza nowa ustawa dla przedsiębiorców, która będzie możliwie zwięzła, zrozumiała dla każdego i odpowiadała na najistotniejsze pytania dotyczące prowadzenia biznesu w tych niełatwych czasach. Powodzenia!

adw. dr Paweł Bała
Dyrektor Departamentu Prawnego w Biurze Ekspertyz Kapitałowych

I. Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne za marzec, kwiecień, maj 2020 r. (art. 31 zo)

A. Dotyczy:
• osoby wykonujące działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacające składki na własne ubezpieczenia,
• płatnicy składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
B. Nie dotyczy:
Ze zwolnienia ze składek nie korzystają przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji w grudniu i nie regulowali należności, w szczególności składek pobieranych przez ZUS.
C. Zasady:
Zwolnienie z obowiązku zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub Fundusz Emerytur Pomostowych za marzec, kwiecień, maj za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby, a także dla osób opłacających składki tylko za siebie. Możliwa jest opcja wybrania jednego lub dwóch miesięcy. Zwolnienie nie jest przesunięciem obowiązku zapłaty w czasie, lecz uwalnia od obowiązku zapłaty składek.
D. Jak otrzymać:
• dla płatników, którzy zgłosili do ubezpieczenia do 9 osób: zgłoszenie jako płatnika składek przed dniem 1 lutego 2020 r.
• dla samozatrudnionych: prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego br. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie nie był wyższy niż 300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15.600 zł.
E. Tryb uzyskania:
oświadczenie ( samozatrudnieni) lub wniosek o zwolnienie do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.( pozostali uprawnieni).
Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za systemu teleinformatycznego ZUS.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.
Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.
Wnioski można złożyć: drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
F. Formularze:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

II. Odroczenie składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15zb).

A. Dotyczy:
Wszystkich przedsiębiorców, będących płatnikami składek ZUS, którzy ze względów gospodarczych lub innych ważnych przyczyn utracili zdolności płatnicze.
B. Zasady:
Możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., (w rozumieniu art. 29 ust 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) przyznanego na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.
C. Tryb:
Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy z ZUS.
Wnioski można złożyć: drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
D. Formularze:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

III. Świadczenia związane z przestojem i obniżonym wynagrodzeniem ( art. 15 g).

A. Dotyczy:
• wszyscy przedsiębiorcy
• świadczenia przysługują na rzecz pracowników i osoby świadczące na podstawie cywilnej umowy zlecania. Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.
B. Zasady:
Pracodawca może:
• wprowadzić postój ekonomiczny,
• obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż tzw. minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Pracownikom objętym przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Drugi z mechanizmów pomocowych to dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.
Łączna kwota dofinansowania w przypadku przestoju ekonomicznego to 1.533,09 zł na pracownika (50 % wynagrodzenia minimalnego, tj. 1300 zł + składki ZUS pracodawcy od tej kwoty (które również mogą być dofinansowane z FGŚP).
W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy łączna maksymalna kwota dofinansowania to 2.452 zł, ( 40 % przeciętnego wynagrodzenia + również składki ZUS pracodawcy od tej kwoty. Wymiar czasu pracy można obniżyć o 20 %, ale nie poniżej niż 1/2 etatu.
C. Warunki przyznania:
Spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
• nie mniej niż o15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów wciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa wust.1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
• nie mniej niż o25% obliczony jako stosunek obrotów zdowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1stycznia 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, októrym mowa wust.1, wporównaniu do obrotów zmiesiąca poprzedniego.
W odniesieniu do pracowników objętych dofinansowaniem, w okresie pobierania dofinansowania oraz 3 miesiące po tym okresie brak jest możliwości rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
Konieczny przy tym jest brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
Wymaga się uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi warunków postoju i obniżenia czasu pracy.
D. Tryb:
Wniosek do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
E. Formularze:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

IV. Jednorazowe świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców (art. 15 zq).

A. Dotyczy:
• osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020,
• wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło,
• nie ma wobec tych osób innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowa o pracę),
• w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
B. Zasady:
Przyznanie tzw. jednorazowego świadczenia postojowego (nieoskładkowanego i nieopodatkowanego) w wysokości:
• 2.080 zł dla zleceniobiorców i prowadzących działalność gospodarczą
• 1.300 zł dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT.
W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli łącznie spełni warunki:
• rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:
• nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z działalności gospodarczej był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 15.600 zł.
• zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
• umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
• przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
C. Tryb:
Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek, składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego.
D. Formularze:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

V. Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy ( art. 15 zzd)

5000 zł może uzyskać przedsiębiorca w formie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności np. najem lokalu, płatności za media itp. Pożyczka jest atrakcyjnie oprocentowana oprocentowaniem stałym w wysokości 0,05 stopy redyskonta weksli. Maksymalny termin na jaki udzielana jest pożyczka to 12 miesięcy z czego karencja w spłacie wynosi 3 miesiące.
Pożyczka na wniosek przedsiębiorcy ulega umorzeniu po okresie 3 miesięcy pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.
A. Wniosek składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy lub internetowo:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

VI. Zmiany w bankowych pożyczkach i kredytach obrotowych (art. 31 f)

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy którzy posiadali kredyty lub pożyczki pieniężne zaciągnięte przed 8.03.2020 a bank przy udzieleniu finansowania dokonywał analizy ich sytuacji finansowej nie wcześniej niż do 30.09.2019 mogą negocjować zmiany warunków dotyczące spłaty lub długości terminu finansowania z bankiem i zaproponowane warunki nie mogą powodować pogorszenia ich sytuacji finansowej i gospodarczej.
A. Wnioski należy składać bezpośrednio w banku kredytującym

VII. Dofinansowanie ze strony Starosty (art. 15zzb)

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
A. Komu przysługuje?
Wszystkim firmom które wykazują spadek obrotów.
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego
B. Wysokość dofinansowania:
-30% spadek obrotów - dofinansowanie 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
-50% spadek obrotów – dofinansowanie 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia
-80% spadek obrotów dofinansowanie 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
C. Wniosek składamy we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy lub drogą elektroniczną:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

VIII. Elastyczny czas pracy ( art. 15 zf)

A. Kogo Dotyczy?
Pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
B. Jaki spadek obrotów?
-15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego
-25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
C. Jakie możliwości daje elastyczny czas pracy?
-ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego
-zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
-zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.
D. Kto zawiera porozumienie.
Porozumienie, o którym mowa, zawiera pracodawca oraz:
1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy,
2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy,
3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa,
4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

IX. Wydłużenie ważności badań lekarskich pracowników ( art. 12a)

Ważność badań lekarskich, które kończą się w trakcie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii zostaje automatyczne wydłużona do dnia ogłoszenia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego. Po tym okresie pracodawca i pracownik ma obowiązek wykonania badań lekarskich w terminie do 60 dni od dnia odwołania danego stanu. W sytuacji gdyby w tym okresie był problem z dostępem do lekarza medycyny pracy orzeczenie lekarskie może wydać inny lekarz. Takie orzeczenie jest ważne 30 dni od daty ustania zagrożenia.

X. Zmiany w zamówieniach publicznych (art. 15r)

A. Dotyczy:
Stron umowy zawartej na podstawie zamówień publicznych, przetargów nieograniczonych i innych opisanych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
B. Zasady:
Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić
Strony umowy mają uwzględnić wpływ na realizację umowy oświadczeniem, które może dotyczyć w szczególności:
• nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia
• Wykonania przez pracowników wykonawcy czynności decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
• poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
• wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych
• okoliczności, o których mowa powyżej dotyczą również podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
C. Tryb:
Oświadczenia składane bezpośrednio do Zamawiającego drogą pocztową lub elektroniczną.
D. Możliwa pomoc:
Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie zamówienia, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy,w szczególności przez:
• zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
• zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
• zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy

XI. Najem lokali i zakaz wypowiadania czynszu (art. 31s)

A. Komu przysługuje?
• Najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r., albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie tej ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, nie był w zwłoce z zapłatą:
a) czynszu lub b) innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub c) opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych – za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc,
• Najemcy który w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób zgodny z tą umową oraz zgodnie z przeznaczeniem tego lokalu oraz nie zaniedbywał obowiązków, niedopuszczających do powstania w tym lokalu szkód,
• Najemcy który w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu nie wynajmował, nie podnajmował albo nieoddawał do bezpłatnego używania ten lokal z wyłączeniem sytuacji gdy wynajmujący udzielił takiej zgody.
• Na
B. Dotyczy:
Umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy COVID 19 z dnia 31 marca 2020 r. a przed dniem 30 czerwca 2020 r.,
C. Zasady:
Umowy te ulegną przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.
D. Formularze:
Oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych, najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy

XII. Podatek od nieruchomości (art. 15q)

A. Dotyczy:
Wszystkich opłacających podatek od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
B. Zasady:
Indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, opublikowane na biuletynach publicznych gmin i miast.
C. Komu przysługuje?
Przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
D. Tryb:
Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości lub rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
E. Formularze:
Indywidualnie dla każdej gminy i opublikowane na biuletynach publicznych gmin i miast.

XIII. Specjalne traktowanie cudzoziemców (art. 15z, 15zd, 15zzq, 15zzza)

A. Dotyczy:
Dla cudzoziemców, którym termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy, na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
wypada w okresie stanu epidemii
B. Pomoc
W przypadku wizy. Okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy. Okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
C. Wydłużenie możliwości pobytu cudzoziemca na terenie RP zasady:
• W przypadku wizy. Ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
• W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy. Ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 4.,
• Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
• W przypadku wizy. W dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy. Nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.

Biuro Ekspertyz Kapitałowych prowadzi działalność na terenie województwa podkarpackiego. Firma opiera się na ściśle ustalonych zasadach mających swoje korzenie w zapisach etyki adwokackiej oraz polskim ustawodawstwie.

 

(P.C)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA