Zamknij
REKLAMA

"Społem" PSS ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

00:00, 01.11.2019 | K.S

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Mielcu ul. Sikorskiego 2A ogłasza:

PRZETARG  PISEMNY (OFERTOWY)

na sprzedaż

Nieruchomości położonej w Mielcu przy ul. Racławickiej 5  obj. KW TB1M/00042682/5 oraz TB1M/00083211/2 w skład której wchodzą: działka 2909/8 o pow. 2297 m2, działka 2799/1 o pow. 251 m2, działka 2799/11 o pow. 270 m2, działka 2909/10 o pow. 206 m2  wraz z budynkiem i budowlami stanowiącymi części składowe w/w działek tj. budynek, wiata, ogrodzenie oraz plac utwardzony. Cena wywoławcza netto - 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

Warunki przetargu
1. Oferty pisemne wraz z ceną zakupu należy składać  wyłącznie w sekretariacie Spółdzielni (pokój 24) w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości” do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 13:00.  
    Oferta powinna zawierać imię i nazwisko  lub nazwę oferenta, adres ,numer telefonu kontaktowego, jego status prawny ( aktualne dokumenty z właściwego rejestru) oferowaną cenę zakupu, poświadczenie wpłaty wadium, numer konta na które ewentualnie należy zwrócić wadium oraz  oświadczenia, że:
    a) oferent zapoznał się z regulaminem  przetargu, oraz  
    b) oferent zapoznał się ze stanem faktycznym nieruchomości oraz z dokumentami o stanie  faktycznym i prawnym nieruchomości zalegającymi w siedzibie Spółdzielni. 
2. Wadium w wysokości - 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych).
    należy wpłacić najpóźniej w dniu złożenia oferty na konto Spółdzielni - Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/ w Mielcu 36 2030 0045 1110 0000 0151 5470
3. Oferty zostaną otwarte w dniu 18 listopada 2019 r. 
4. O wyborze oferty lub jej odrzuceniu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 5 (pięciu)  dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
5. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do przetargu  jest wcześniejsze zapoznanie się z  dokumentami dot. stanu faktycznego i prawnego sprzedawanej nieruchomości w siedzibie Spółdzielni. 
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu i regulaminu można uzyskać: tel. (17) 586 43 31 lub 586 20 23 wew.27 lub w siedzibie Spółdzielni pok. 30 lub 24  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

(Ogłoszenie płatne)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone