Zamknij
REKLAMA

Selektywna zbiórka odpadów - dlaczego to takie ważne?

11:30, 30.11.2018 | Materiał Urzędu Miejskiego w Mielcu

Prawidłowe gospodarowanie odpadami na przestrzeni ostatnich lat, stało się niezwykle istotnym zagadnieniem, mającym znaczący wpływ na stan środowiska naturalnego. Wstępując do UE 1 maja 2004 roku, poza licznymi korzyściami, nasz kraj przyjął na siebie wiele nowych wyzwań, także w sferze gospodarki odpadami. Jednym z nich jest osiągnięcie, do końca 2020 roku, 50% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. Jest to wyzwanie znaczące, któremu sprostać może wspólne działanie wszystkich mieszkańców.

Wypełnienie określonych zobowiązań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikających z konkretnych dyrektyw unijnych, nie jest celem samym w sobie. Fundamentem każdego z tych działań, jest troska o stan środowiska naturalnego, jaki chcemy pozostawić następnym pokoleniom. Ta idea powinna zagościć w świadomości każdego z nas. Jednak realizacja celu, który zamierzamy osiągnąć w perspektywie wielu lat, wymaga odpowiedniej motywacji „tu i teraz”. W gospodarce odpadami, kluczem do powodzenia nowego systemu gospodarowania nimi, jest selektywna zbiórka odpadów.

Mieszkańcy deklarujący i skrupulatnie prowadzący selektywną zbiórkę odpadów, nie tylko chronią środowisko naturalne, ale mogą także korzystać z niższej stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Osoby nieprowadzące selektywnej zbiórki odpadów muszą w takim przypadku uiszczać opłatę wyższą. Jej wysokość może się niebawem radykalnie zmienić, jeżeli Parlament zatwierdzi nowe propozycje dotyczące zmian w sposobie naliczania stawek za gospodarowanie odpadami. Wysokość opłaty w przypadku rezygnacji z selektywnej zbórki odpadów może sięgnąć 4-krotności stawki podstawowej. Ponadto wzrost ilości wysegregowanych odpadów powinien być celem wszystkich mieszkańców, bowiem jeśli nie uda się osiągnąć wymaganych poziomów recyklingu w ciągu najbliższych lat, przyjdzie nam zapłacić kary finansowe. Kary te będą musiały być pokryte z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, co z pewnością wpłynie na ich wysokość.

Pamiętajmy, że odpady to nie, jak je zazwyczaj nazywamy – śmieci, których należy się za wszelką cenę pozbyć. Odpady to w znacznej mierze surowce, które możemy ponownie wykorzystać z pożytkiem dla środowiska naturalnego. Nie tylko dlatego, że nie zdeponujemy ich na składowiskach, ale przede wszystkim dlatego, że nie będziemy musieli zużywać tak dużo energii na ich pozyskanie ze złóż naturalnych. Wydobycie surowców jest działalnością bardzo negatywnie wpływającą na stan środowiska, dlatego też warto z nich wielokrotnie korzystać, poddając je recyklingowi.

Warto nadmienić, że do roku 2030 zniknie w naszym kraju większość składowisk odpadów komunalnych. Te, które pozostaną, będą służyć do gromadzenia jedynie niewielkiej pozostałości z całego strumienia odpadów, której nie udało się w żaden sposób zagospodarować. Znaleźć swoje zastosowanie ma znakomita większość odpadów, tak aby wyeliminować marnotrawstwo surowców przekazując je w większości do zakładów recyklingu. Odpady, które z różnych powodów nie mogą zostać poddane recyklingowi trafią do zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Warto jednak pamiętać, że takie zakłady, zwane potocznie spalarniami, nie są najbardziej ekologiczną formą ich zagospopdarowania. Rozwiązują w krótkiej perspektywie czasowej problem dużej masy odpadów i ich składowania, niemniej jednak palenie odpadami pozbawia nas bezpowrotnie cennych surowców.

Osiągane dotychczas dobre poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych są zasługą wielu mieszkańców Miasta Mielca, którzy segregują odpady. Jednak najbliższe lata będą wymagały czynnego włączenia się wszystkich mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów. Segregujmy odpady i chrońmy środowisko. Działając wspólne możemy sprostać wyzwaniom przyszłości.

Agnieszka Garncarz – Kierownik Biura Gospodarki Odpadami, Urząd Miasta Mielca
Romuald Burczyk – Prezes Zarządu, Fundacja Większe Mniejsze

(Materiał Urzędu Miejskiego w Mielcu)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%