Zamknij
REKLAMA

Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego

15:22, 31.01.2020 | Materiał partnera

Do kiedy należy płacić nauczycielowi za wychowawstwo klasy? Czy wychowawcom klas maturalnych, które kończą szkołę w kwietniu wypłacamy tylko do kwietnia?

Odpowiedź:

Dodatek funkcyjny powinien być przyznawany na czas pełnienia określonej funkcji. Szczegółowe warunki wypłaty dodatku określa organ prowadzący. Zatem jednoznacznej odpowiedzi na zasadne pytanie należy szukać w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Uzasadnienie:

Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są m.in. nauczyciele sprawujący funkcję  wychowawcy klasy. Natomiast organ prowadzący dane szkoły i placówki oświatowe  zobowiązany jest do ustalenia w drodze stosowanej uchwały:

  • wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych zasad ich przyznawania;
  • szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw;
  • wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia innych składników wynagrodzenia określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 KN, o ile nie zostały ustalone w ustawie lub odrębnych przepisach
    (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Wysokość przyznawania dodatku funkcyjnego w związku ze sprawowaniem określonej funkcji oraz zasady jego przyznawania, w tym termin przyznania dodatku, powinien ustalić organ prowadzący w ww. regulaminie wynagradzania nauczycieli..  „Ustawodawca powierzył (...) ustalanie wysokości dodatku i jednocześnie zaznaczył, że do dodatku uprawnienie są nauczyciele, którym powierzono wskazane funkcje. Trzeba zatem brać pod uwagę fakt, że dodatek funkcyjny jest specyficznym dodatkiem związanym ze sprawowaną funkcją” (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2008 r., IV SA/Wr 197/08, LEX nr 518283). Przepisy oświatowe nie przewidują żadnych szczegółowych uregulowań, co oznacza, iż organ prowadzący ma zupełną dowolność w tym zakresie.

Zapamiętaj!

Najczęściej dodatek przyznawany jest na okres pełnienia funkcji a  zaprzestanie wypłaty tego dodatku następuje od miesiąca następującego po miesiącu kiedy nauczyciel przestał ją sprawować.  

Ponadto właściwym do interpretacji zapisów regulaminu wynagradzania nauczycieli, obowiązującego w danej jednostce, jest organ prowadzący tę placówkę a zatem w razie wątpliwości należy zwrócić się do tego organu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – art. 30 ust. 6.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) - §5.

 

Agnieszka Kosiarz
www.wychowawcazklasa.pl

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA