Zamknij
REKLAMA

Emisja obligacji a wycena akcji spółki - kwestia zabezpieczenia

14:55, 23.11.2021 | Materiał partnera

Emisja obligacji nie należy do łatwych procesów. Jest też obarczona ryzykiem finansowym. Dlatego emitent obligacji ma prawo ustanowić zabezpieczenie wierzytelności z nich wynikających. Jaka jest forma takiego zabezpieczenia? Emisja obligacji a wycena zastawu rejestrowanego na udziałach i akcjach - dowiedz się więcej.

Forma zabezpieczenia emisji obligacji - ustanowienie zastawu

Jaka jest forma zabezpieczenia wynikająca z emisji obligacji czy też zastaw na akcjach? Możemy mówić w takim przypadku o zastawie rejestrowym i rejestrze. Zastaw rejestrowy oznacza między innymi to, że spółka może wciąż użytkować przedmiot zastawu. Wyjaśniając, gdy pojawia się zabezpieczenie, to nie wpływa na zdolność operacyjną firmy.

Wycena zastawu

Gdy spółka wypuszcza obligacje i w przypadku ustanowienia zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności, które z tego wynika emitent jest obowiązany poddać przedmiot zastawu lub hipoteki wycenie. Wyceną zastawów zajmuje się podmiot posiadający odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, które gwarantują rzetelność wyceny. Podmiot reprezentujący spółkę w zakresie wyceny powinien odznaczać się bezstronnością i niezależnością co wynika z Art. 30 ust. 1 ustawy o obligacjach. Musi zachować uczciwość u obiektywizm, a w cały proces w dokonywanej wyceny włożyć należytą staranność. Nie trzeba dodawać, że kancelaria prawna zajmująca się wyceną przedmiotu zastawu, musi posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe.

Kto dokonuje wyceny zastawu rejestrowanego?

Wyceny zabezpieczenia akcji spółki dokonuje biegły, który zobowiązany jest również do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Mówi o tym Art. 69 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach i firmach audytorskich. Biegły może pracować dla kancelarii prawnej. Warto skorzystać z usług doświadczonych podmiotów takich jak rzeczoznawcy.net.pl, którzy specjalizują się w wycenach gospodarczych.

Wycena obligacji do celów zastawu rejestrowanego - obostrzenia

Warto dodać, że wycena obligacji do celów zastawu rejestrowego nie może być kontynuowana, jeśli przynajmniej w jednym roku (na przestrzeni 5 lat) przychód firmy audytorskiej z tytułu wszystkich wykonanych w danym roku obrotowym usług na rzecz jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, stanowił co najmniej 40% całkowitego rocznego przychodu należącego do firmy audytorskiej. Trzeba w tym miejscu przywołać Art. 70 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach i firmach audytorskich.

Obowiązki informacyjne spółki

Emitent posiada wobec obligatariusza obowiązki prospektywne, które dotyczą w szczególności:

  • Celów emisji
  • Wielkości emisji
  • Warunków wypłaty oprocentowania
  • Wartości nominalnej i ceny emisyjnej obligacji lub sposobu jej ustalania
  • Warunków wykupu obligacji spółki
  • Wysokości oraz formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia,
  • Wartości zaciągniętych zobowiązań, z wynikiem na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań spółki
  • Danych, które pozwalają potencjalnym nabywcom obligacji sprawdzenie rezultatów przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności spółki
  • Zasad przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Gdy emitowana obligacja zostaje zabezpieczona ustanowieniem zastawu wraz z wyżej wskazanymi informacjami musi zostać udostępniona wycena ich przedmiotu.

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%