Zamknij
REKLAMA

Przeniesienie pracownika samorządowego do innej jednostki

00:17, 23.02.2021 | Materiał partnera

Czy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym składa w jednostce, do której został przeniesiony ponownie ślubowanie? Czy przy przeniesieniu potrzebne jest nowe zaświadczenie o niekaralności? Czy podczas awansu wewnętrznego pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym składa ponownie ślubowanie?

Odpowiedź:

Przeniesienie pracownika samorządowego do innej jednostki nie powoduje nawiązania nowego stosunku pracy, a oznacza kontynuację już istniejącego, zatem pracownik nie ma obowiązku ponownego składania ślubowania oraz przedkładania zaświadczenia o niekaralności. Również zmiana stanowiska w drodze awansu wewnętrznego nie rodzi obowiązku ponownego odebrania ślubowania, choć zaznaczam, że w tym zakresie istnieją również inne stanowiska.

Uzasadnienie:

Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce samorządowej, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. Przeniesienie pracownika samorządowego nie powoduje zakończenia stosunku pracy z jednostką, w której był dotychczas zatrudniony i nawiązania nowej umowy z jednostką przejmującą, skutkuje kontynuacją stosunku pracy.

Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, składa w obecności kierownika jednostki lub sekretarza ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”. Do treści ślubowania mogą być dodane słowa „Tak mi dopomóż Bóg”. Złożenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem. Odmowa złożenia ślubowania, powoduje wygaśnięcie stosunku pracy.

To, że stosunek pracy po przeniesieniu nadal jest kontynuowany powoduje, że wszelkie czynności prawne i techniczne dokonane w związku z zawarciem umowy o pracę w jednostce macierzystej pozostają w mocy. Z tego powodu nie ma potrzeby ponownego odbierania ślubowania od pracownika i uzyskania nowego zaświadczenia o niekaralności. Również zmiana umowa na skutek awansu wewnętrznego nie powoduje konieczności ponownego odebrania ślubowania.

Zapamiętaj!

Zaznaczam jednak, że pojawiają się odmienne stanowiska wskazujące na konieczność odebrania ślubowania przy każdej zmianie stanowiska pracownika. W mojej ocenie jednak to stanowisko nie znajduje uzasadnienia w celu ślubowania, które związane jest z procesem naboru pracownika rozumianego jako zatrudnienie pracownika w samorządzie, i stanowią wyraz nadmiernego formalizmu.

Podstawa prawna:

  • art. 18, art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Katarzyna Maladyn- Krupa

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%