Zamknij
REKLAMA

Radni przyjęli Mielecką Samorządową Kartę Praw Rodzin

13:02, 27.09.2019 | M.B
Skomentuj
REKLAMA

Na sesji Rady Miejskiej przyjęto Mielecką Samorządową Kartę Praw Rodzin. To nowy projekt, w porównaniu z tym zaproponowanym w sierpniu, który jest efektem prac radnych.

Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił projekt Samorządowej Karty Praw Rodzin. Nad uchwałą tą długo dyskutowano, pojawiło się wiele wątpliwości i pytań. Ostatecznie zdecydowano o zrezygnowaniu z głosowania i skierowaniu projektu do dalszych prac.

[ZT]52797[/ZT]

Projekt uchwały trafił do dwóch komisji radnych - tam udało się wypracować kompromis i ostateczny kształt Mieleckiej Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Za wprowadzeniem Mieleckiej Samorządowej Karty Praw Rodzin zagłosowało 21 radnych, od głosu wstrzymała się Magdalena Weryńska-Zarzecka.

Poniżej pełna treść Mieleckiej Samorządowej Karty Praw Rodzin

MIELECKA SAMORZĄDOWA KARTA PRAW RODZIN

Rodzina jest fundamentem ładu społecznego i podstawową wspólnotą społeczną, która stanowi optymalne środowisko wychowania, rozwoju i przygotowania człowieka do samodzielnego życia. Jest niezbędnym oparciem dla wszystkich swoich członków, szczególnie najmłodszych i najstarszych. Żadna zbiorowość nie jest w stanie realizować dobra wspólnego bez udziału rodzin, ponieważ od ich prawidłowego funkcjonowania zależy nasza przyszłość.

Samorząd terytorialny jest fundamentem państwa prawnego, dlatego opowiadamy się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, rodzicielstwa i macierzyństwa (art. 18), prawa do ochrony życia rodzinnego (art. 47), prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami uwzględniającego stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. (art. 48 ust. 1) oraz prawa dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją (art. 72 ust. 1). Władze publiczne mają obowiązek uwzględniać w polityce społecznej i gospodarczej dobro rodziny (art. 71 ust. 1 Konstytucji).

I.  PRAWA RODZICÓW I DOBRO DZIECKA W SZKOLE ORAZ PRZEDSZKOLU

Konstytucyjna zasada pomocniczości „umacniająca uprawnienia obywateli i ich wspólnot” odniesiona do podstawowej wspólnoty obywateli i komórki społecznej, jaką jest rodzina, jest konkretyzowana w konstytucyjnym prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami uwzględniającego stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz prawa dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Rodzina jest podstawową komórką wychowawczą a zadaniem instytucji oświaty jest wspomaganie w wypełnianiu tej roli, w sposób, który nie koliduje z konstytucyjnymi prawami rodziców (art. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Samorząd i podległe mu jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze) w swojej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej uwzględniają kierunki polityki oświatowej państwa, określanej każdego roku przez Ministra Edukacji Narodowej. Jednakże kluczowym dokumentem, stanowiącym fundament wykształcenia każdego dziecka jest podstawa programowa kształcenia ogólnego. Wskazuje ona, że celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka i umożliwienie mu „odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”. Z kolei najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest „dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia”. „Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowując go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” Tymi fundamentalnymi przesłaniami kierują się wszystkie mieleckie przedszkola i szkoły podstawowe. Będą one także wzmacniane działaniami chroniącymi dzieci przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, takimi jak przemoc, pornografia, dopalacze, inne środki psychoaktywne, eurosieroctwo i inne zagrożenia powodujące zaburzenia psychiki.

Kluczowym podmiotem  we wprowadzaniu dziecka w świat wiedzy i wartości są rodzice oraz posiadająca szereg ważnych uprawnień rada rodziców. W szczególności rady rodziców uchwalają wspólnie z radą pedagogiczną programy wychowawczo-profilaktyczne, opiniują programy poprawy efektywności kształcenia i wychowania, uczestniczą w tworzeniu scenariuszy do zajęć rozwijających kompetencje wychowawcze, wyrażają zgodę na podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rodzice wyrażają na piśmie zgody na wszystkie działania od momentu zapisu dziecka do przedszkola czy szkoły, poprzez preferencje wyznaniowe (religia) po udział w zajęciach dodatkowych. W przypadku zajęć dodatkowych, nieobowiązkowych realizowanych przez organizacje pozarządowe, na stronach internetowych placówek oświatowych lub w inny zwyczajowy sposób (np. dziennik elektroniczny)  przedstawia się program i wykonawcę zajęć. Rodzice poprzez swoich przedstawicieli w radach rodziców mają wpływ na wybór dyrektora, ocenę pracy nauczyciela i jego awans zawodowy, a także na codzienne funkcjonowanie dziecka w szkole i w przedszkolu.

Każda szkoła zatrudnia psychologa i pedagoga pracującego na rzecz ucznia oraz rodziców i rodziny poprzez  miedzy innymi konsultacje i warsztaty. Uzupełnieniem tych rozwiązań jest umożliwienie rodzicom uczestnictwa w zajęciach rozwijających ich kompetencje wychowawcze, a dzieciom w warsztatach wspierających wychowawczą rolę rodziny, zgodnie z modelem wychowania integralnego.

II.  PRAWA RODZIN W POLITYCE SPOŁECZNEJ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC

Instrumenty polityki społecznej prowadzonej przez gminę są tworzone i wdrażane
z uwzględnieniem kontekstu praw rodziny, jej autonomii i tożsamości.

Samorząd wspiera rodziny, w tym: rodziny wychowujące dzieci, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, rodziny, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodziny z problemem sieroctwa, rodziny z problemem długotrwałej choroby, rodziny z problemem niepełnosprawności, rodziny znajdujące się sytuacji kryzysowej w tym rodziny zagrożone rozpadem więzi, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodziny z problemem przemocy w rodzinie, rodziny z problemami uzależnień oraz rodziny dotknięte zdarzeniem losowym.

Programy profilaktyczne i kampanie informacyjne realizowane i finansowane przez samorząd obejmują obszary podstawowych wyzwań, przed którymi stają dziś rodziny, w tym profilaktykę zdrowia i działania wspierające trwałość rodziny.

Gminne programy, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i pomoc jej ofiarom, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz realizację celów polityki zdrowotnej, uwzględniają zasadę poszanowania integralności rodziny rozumianej, jako suma uczuć, wartości i potrzeb wszystkich jej członków. Ważne jest promowanie budowania relacji w rodzinie na poszanowaniu integralności wszystkich jej członków oraz wzajemnym szacunku, empatii i tolerancji.

Programy współpracy z organizacjami społecznymi uwzględniają zasadę wzmacniania rodziny i małżeństwa oraz wykluczają finansowanie projektów, które godzą w te wartości. Priorytetem w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi jest działalność na rzecz rodziny i rodzicielstwa. W prowadzonej przez samorząd polityce społecznej konieczne jest kierowanie się zasadą praworządności oraz zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Ważnym elementem polityki społecznej prowadzonej przez gminę jest wspieranie rozwiązań umożliwiających rodzicom wybór pomiędzy różnymi formami opieki nad najmłodszymi dziećmi, tj. wybór pomiędzy opieką domową, instytucjonalną opieką kolektywną i innymi formami opieki nad dzieckiem w celu realizacji zróżnicowanych potrzeb, jakie mają różne grupy rodziców i dzieci. Rozwiązania takie stanowią udogodnienie dla rodziców, których dzieci nie mogą korzystać z opieki kolektywnej.

Działanie organów samorządu terytorialnego jest uzależnione od obowiązujących norm prawnych oraz wiedzy i przygotowania urzędników.  Dlatego ważne jest ustawiczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych urzędników i pracowników instytucji działających w obszarze pomocy społecznej w celu urzeczywistniania profesjonalnych wartości pomagania oraz uniwersalnych wartości etycznych. Pracownicy organów samorządu terytorialnego obowiązani są kierować się w działalności zawodowej zasadą dobra rodziny i ochrony jej  godności oraz przeciwstawiać się praktykom niehumanitarnym lub dyskryminującym osobę i rodzinę. Pracownicy instytucji pomocy społecznej obowiązani są opierać się naciskom zewnętrznym, które wymuszałyby działania będące w sprzeczności z ustawą o pomocy społecznej i zasadami Kodeksu Etycznego Pracowników Socjalnych i Pracowników Pomocy Społecznej.

III.  USŁUGI SPOŁECZNE DOSTOSOWANE DO POTRZEB RODZIN

Samorząd podejmuje starania, aby usługi społeczne były jak najlepiej dostosowane do potrzeb rodzin, bez barier ograniczających korzystanie z nich przez rodziny z dziećmi.  Szczególnie ważne jest zapewnienie rodzinom z dziećmi możliwości wspólnego spędzania czasu w ramach korzystania z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Ważne, żeby znaczenie rodziny, małżeństwa i rodzicielstwa afirmowane było także w obszarze działania instytucji kultury.

IV.  PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK DOTYCZĄCYCH PRAW RODZIN

Dobre praktyki dotyczące wspierania  rodziny z poszanowaniem jej praw powinny być promowane. Samorząd, między innymi promuje podmioty wspierające rodziny i podnoszące poziom aktywności społecznej oraz przyczyniające się do poprawy jakości życia grupy mieszkańców 60+, poprzez udzielanie tym grupom społecznym, w ramach świadczonych usług, zniżek i rabatów. Działania te realizuje poprzez wyróżnianie partnerów samorządowego Programu Mielecka Karta Rodziny 3+ oraz Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60 + i inne.

V.  MONITOROWANIE I EGZEKWOWANIE PRAW RODZIN

Dla realizacji praw rodziny kluczowe jest ich egzekwowanie. Ważne jest także, by rodziny były świadome przysługujących im praw. Aby prawidłowo realizować na poziomie samorządowym prawa rodzin oraz w celu ciągłego reagowania na pojawiające się zagrożenia wnioskujemy do Prezydenta Miasta Mielca o powołanie stałej Komisji ds. rodzin.  W skład w/w komisji mogą wchodzić między innymi: przedstawiciele MOPS-u, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Mielcu, przedstawiciele Stowarzyszeń działających na rzecz Rodzin, przedstawiciel PCPR, przedstawiciele placówek wsparcia dziennego. W/w osoby wybierają spośród siebie przewodniczącego, który organizuje prace Komisji.

Dla rozwiązywania konkretnych problemów i spraw komisja doprasza inne niewymienione osoby. Komisja prowadzi infolinię lub skrzynkę kontaktową umożliwiającą przesyłanie zgłoszeń naruszania praw rodzin oraz  informuje rodziny o przysługujących im prawach.

VI.  TWORZENIE PRAWA PRZYJAZNEGO RODZINIE

Znaczenie praw rodzin nie ogranicza się do rozwiązań, które są ujęte w niniejszej Karcie. Na sytuację rodziny wpływają bezpośrednio także akty prawne, których głównym przedmiotem regulacji jest inna problematyka, dlatego przygotowanie każdego aktu prawa miejscowego powinno poprzedzać określenie, czy wpłynie on na sytuację rodzin oraz na zakres ich praw, w tym praw rodziców i praw dzieci. Jeśli ma to miejsce, każdorazowo należy dokonać wszechstronnej oceny skutków regulacji w tym zakresie.

Więcej informacji wkrótce.

(M.B)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (14)

WRYJWRYJ

28 6

Oj biedni ci radni. Słyszałem, że kłótni o tą kartę było dużo. I co ? i nic z niej nie wynika. Radni zajmijcie się poważnymi sprawami mieszkańców. Jak będę chciał ochronić swoje dzieci przed demoralizacją, to sam to zrobię. Nie pomogą mi w tym wasze zapisy. Wstyd mi za was. 13:28, 27.09.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

jaśjaś

8 6

PIS przedłożył projekt nie do przyjęcia , ale po wielu zmianach powstał dokument który ma wspomagać prace instytucji miasta i ciesz się że jeszcze Ty i twoja rodzina nie potrzebowała pomocy ale pamiętaj nie zawsze tak musi być i co wtedy , łatwo wszystko krytykowac a zrobic cos dobrego trudno 13:49, 27.09.2019


WRYJWRYJ

8 5

Jasiu w którym pokoju pracujesz? Wiem, że PiS dał dokument z czapy ale gdy czytam ten kompromis, to wolę nie wiedzieć, co było w pisowskim. Te karty mają zastąpić mops, psychologów czy inne instytucje pomocowe? Bez sensu, ale taka moda. 14:04, 27.09.2019


Madka Brajanka i DzeMadka Brajanka i Dze

18 5

a konkretnie panowie radni jakie ulgi ma miec mieelcka rodzina, jakie?????? pytam się? ile trzeba miec dzieci by miec jakąś znizkę na coś???? bo ten dokument to wielkie lanie wody i gadanina bez konkretow, ot cala Karteczka wam wyszla 13:52, 27.09.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ojciecojciec

5 6

wszystko materializujesz babo a tu jest mowa o zagrożeniach dla twoich dzieci i jak ich uniknąć , czy gdzie masz szukac pomocy 13:55, 27.09.2019


społecznikspołecznik

17 8

brawo radni spoza PIS że nie przyjęliście tej karty przywiezionej w teczce napisanej przez nie wiadomo kogo a potem dało się przy współpracy wszystkich radnych i pracowników instytucji miasta stworzyć Mielecka Kartę Praw Rodzin 13:58, 27.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Twój nickTwój nick

3 9

Stare panny, starzy kawalerowie i bezdzietni - WYPAD! 14:33, 27.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ta karta jest nic niTa karta jest nic ni

21 6

Przedwyborcza propaganda głoszona przez radnych, by zasiać strach w mieszkańcach niedużego miasta, w którym ludzie chcący narzucić niepopularną tęczową ideologię i tak by nie mieli życia. Ta karta jest nic niewarta! 14:36, 27.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DawidDawid

18 7

Szacunek pani Magdo za przyzwoitość i zdrowy rozsądek. 15:01, 27.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bezstronnybezstronny

6 17

Każda inicjatywa której zadaniem jest ochrona życia,dzieci ,rodziny osób starszych i nie pełno sprawnych jest godna uznania i poparcia społecznego.Karta w praktyce tworzy ramy do procedur lepiej chroniących rodziny przed skutkami patologii moralnej ,ekonomicznej ,dając prymat rodzinie w podejmowaniu decyzji w gremiach wychowawczych ,szkolnych i samorządowych. Dzięki inicjatorowi tej karty,oraz radnym miasta za tą uchwałę. 16:35, 27.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ONAONA

14 1

Tak się zastanawiam co robi w tym zestawieniu eurosieroctwo. Jakby ludzie nie musieli to by nie wyjeżdżali za chlebem i lepszą przyszłością dla siebie i swoich dzieci.A czy nie wiekszym zagrożeniem demoralizacji jest obserwacja dziecka rozczeniowego modelu życia rodziców ? Po co pracować jak i tak Państwo mi da na wszystko bo przecież mi się należy bo mam dzieci ? A druga sprawa która mnie nurtuje po przeczytaniu tej Karty to czy dwoje rodziców którzy wychowują swoje dzieci nie zawarli związku małżeńskiego to jest jeszcze rodzina czy tylko małżeństwo ją określa. Bo ciągle widzę duży nacisk na słowo " małżeństwo". 19:48, 27.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

andrzejandrzej

2 17

brawo radni. Coś po was zostanie wartościwego. Po jednej pani radnej tylko kwietne łąki 20:04, 27.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ONAONA

5 1

Tak się zastanawiam co robi w tym zestawieniu eurosieroctwo. Jakby ludzie nie musieli to by nie wyjeżdżali za chlebem i lepszą przyszłością dla siebie i swoich dzieci.A czy nie wiekszym zagrożeniem demoralizacji jest obserwacja dziecka rozczeniowego modelu życia rodziców ? Po co pracować jak i tak Państwo mi da na wszystko bo przecież mi się należy bo mam dzieci ? A druga sprawa która mnie nurtuje po przeczytaniu tej Karty to czy dwoje rodziców którzy wychowują swoje dzieci nie zawarli związku małżeńskiego to jest jeszcze rodzina czy tylko małżeństwo ją określa. Bo ciągle widzę duży nacisk na słowo " małżeństwo". 20:11, 27.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

YyyyYyyy

7 2

Wstyd mi w jakim mieście mieszkam. Przyjeli jakąś karte, która ma chronić nie wiadomo przed czym rodzine i dzieci. Sądziłam, że są odpowiednie już instytucje... I zastanawia mnie czy co poniektóre zapisy w tej karcie to aby na pewno są zgodne z Konstytucją. ??? 18:03, 28.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA