Zamknij
REKLAMA

Najczęstsze pytania do wniosku ZUS EMP

11:44, 17.07.2019 | Materiał partnera

Druk ZUS EMP zawiera wniosek o emeryturę do ZUS. Aby otrzymać emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń społecznych, wnioskodawca musi spełnić odpowiednie przesłanki oraz wystosować do ZUS odpowiednie żądanie – w formie wniosku. Z założenia wniosek można złożyć w drukowanej formie tradycyjnej, elektronicznie za pomocą systemu PUE ZUS oraz ustnie do protokołu. W tym zakresie pojawia się jednak wiele pytań – dziś odpowiedź na najpopularniejsze z nich.

Jak wypełnić formularz ZUS EMP?

Formularz ZUS EMP można przygotować w wersji tradycyjnej – papierowej lub w formie elektronicznej. Dla tradycyjnego druku wnioskodawca powinien wypełnić formularz WIELKIMI LITERAMI, a pola wyboru zaznaczać krzyżykiem „X”, całość przygotowując kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem).

Która placówka będzie rozpatrywać wniosek?

Wnioskodawca może złożyć ZUS EMP w każdej placówce ZUS. Rozpatrywać go będzie placówka ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (w informacji ZUS utożsamiany z adresem zameldowania na pobyt stały). W przypadku braku zamieszkania w Polsce, druk rozpatrzy placówka ZUS właściwa dla miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania. W przypadku okresów ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą, dla Państwa w Unii Europejskiej albo Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub w Państwie z którym Polska zawarła odpowiednią umowę dwustronną, wniosek zostanie rozpatrzony przez placówkę ZUS realizującą umowy międzynarodowe.

?

Jakie dokumenty mogą być potrzebne do ustalenia emerytury?

Prawo do emerytury ustalane jest na podstawie odpowiednich kryteriów ustawowych, weryfikowanych na podstawie odpowiednich dokumentów. Są to w szczególności:

  • Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych (ZUS ERP-6);

  • Zaświadczenie pracodawcy (świadectwo pracy) lub innego właściwego organu;

  • Zaświadczenie pracodawcy w zakresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze;

  • Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie za granicą;

  • Zaświadczenia pracodawcy – płatnika składek – o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia;

  • Legitymacja ubezpieczeniowa;

  • Odpis aktu urodzenia dziecka;

  • Zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające okres nauki i programowy rok jej trwania;

  • Książeczka wojskowa lub zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień o okresie czynnej służby wojskowej.

Co zrobi organ ZUS po złożeniu wniosku o emeryturę ZUS EMP?

Po złożeniu wniosku ZUS EMP, organ ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy ustali prawo do emerytury i obliczy jej wysokość. Ponadto, jeżeli kapitał początkowy nie został wcześniej obliczony, a ma on wpływ na wysokość emerytury, zostanie ustalona jego wysokość.

Czy wniosek o emeryturę można wycofać?

Tak, wniosek o emeryturę z założenia można wycofać. Wnioskodawca może to zrobić, jeżeli nie otrzymał jeszcze decyzji w swojej (tej) sprawie lub w ciągu okresu miesiąca od którego otrzymał decyzję. W przypadku skutecznego wycofania wniosku, postępowanie w sprawie emerytury zostanie umorzone. Dla emerytur zagranicznych taka informacja zostanie również przekazana do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.

REKLAMA
(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone