Zamknij
REKLAMA

Starosta odpowiada radnemu ws. szpitala. Jest o zatrudnieniu, podwyżkach i konkursie

06:50, 17.06.2021 | K.S
Skomentuj
REKLAMA

Osiem kluczowych pytań dotyczących działalności mieleckiego szpitala w okresie obecnej kadencji samorządu skierował na majowej sesji radny opozycji - Marek Kamiński.

Starostwo udzieliło radnemu obszernej odpowiedzi. Czego dowiadujemy się z opublikowanych dokumentów?

Starosta wyjaśnia m.in. zakres działalności członka zarządu Zbigniewa Działowskiego - w kontekście jego pracy na rzecz szpitala. Jest wyjaśnienie tajemniczego zatrudnienia po rozwiązaniu umowy z byłym dyrektorem Józefem Więcławem, a także odpowiedź dotycząca wątpliwości wokół odwołania dyrektora Zbigniewa Torbusa.

Poznajemy także informacje dotyczącą podwyżek dla pracowników szpitala i wydatków inwestycyjnych w ostatnich latach. Jest też protokół z obrad komisji konkursowej, która nie wybrała nowego dyrektora szpitala.

Jak już informowaliśmy, pełna emocji dyskusja radnych powiatowych na temat bieżącej sytuacji mieleckiego szpitala - w kontekście braku wyboru nowego dyrektora w kolejnym konkursie - zakończyła się złożeniem przez radnego Marka Kamińskiego interpelacji z prośbą o wyjaśnienia wielu niejasności. Zawarte w niej pytania dotyczyły działalności mieleckiego szpitala w ostatnich latach - od początku obecnej kadencji samorządu.

Pierwsze pytanie Kamińskiego dotyczyło działalności Zbigniewa Działowskiego - członka zarządu powiatu, który został oddelegowany do spraw związanych z działalnością mieleckiego szpitala.

W odpowiedzi starosty czytamy m.in., że Działowski „nadzoruje sprawy z zakresu ochrony zdrowia prowadzone w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, analizuje sprawozdania finansowe przedkładane przez szpital, monitoruje obłożenia łóżek podczas fal covidowych, nadzoruje działania związane z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem COVID-19”

Miał on też spotykać się z pracownikami szpitala:  ordynatorami, lekarzami anestezjologami w sprawie formy dalszego zatrudnienia, lekarzami indywidualnie, pielęgniarkami, związkami zawodowymi, a finalnie także z dyrekcją, księgowością oraz kadrami.

Zgodnie z prośbą radnego Kamińskiego, w odpowiedzi wymienione zostały wszystkie aktywności Działowskiego w tym zakresie. Mowa jest chociażby o analizowaniu dokumentacji dotyczącej przetargu na sprzątanie w szpitalu, rozmowach mających na celu obniżenie kosztów usług sprzątania czy kontroli jakości wykonywania tych usług. Działowski miał zainicjować przeprowadzenie kontroli funkcjonowania Sekcji Transportu Szpitalnego w zakresie oceny procedur.

Drugie pytanie Kamińskiego dotyczyło zatrudnienia poprzedniego dyrektora Józefa Więcława. Po jego odejściu szybko okazało się bowiem, że wciąż jest on związany umową i wykonuje pewne czynności w tej placówce. 

- Pan Józef Więcław po zakończeniu pełnienia funkcji Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu był zatrudniony w Szpitalu na podstawie umowy zlecenia od dnia 1.05.2020 r. do 31.07.2020 r. w zakresie doradztwa i nadzoru prac remontowo-budowlanych wykonywanych w szpitalu – czytamy w odpowiedzi udzielonej przez starostę mieleckiego.

Trzecie pytanie radnego dotyczyło okoliczności odwołania kolejnego dyrektora – Zbigniewa Torbusa, który obecnie wciąż jeszcze pełni swoje obowiązki – do czasu wyboru nowego dyrektora szpitala już bez procedury konkursowej. Kamiński zażądał przedstawienia dowodów korespondencji pomiędzy starostwem a Zbigniewem Torbusem odnoszącej się do niedotrzymania przez niego terminu na złożenie oświadczenia majątkowego. Właśnie to miało być powodem jego odwołania.

W tym wypadku starostwo powołuje się na szereg przepisów określających zasady złożenia oświadczenia majątkowego oraz obligatoryjne następstwa w przypadku, gdy nie zostanie ono złożone. Jak czytamy w odpowiedzi, „Starostwo Powiatowe w Mielcu nie prowadziło korespondencji z dyrektorem szpitala Panem Zbigniewem Torbusem cyt. „...odnoszącej się do niedotrzymania przez niego terminu na złożenie oświadczenia majątkowego”.

Mimo wszystko jednak Torbus miał być o swoim obowiązku poinformowany – tak wynika z przedstawionych przez starostwo deklaracji. W piśmie czytamy: „dyrekcja szpitala była informowana o powinności i terminach złożenia oświadczeń majątkowych, w tym i Pan Zbigniew
Torbus. Taką informację przekazywała m.in. Sekretarz Powiatu Mieleckiego w momencie obejmowania przez Pana Zbigniewa Torbusa funkcji p.o. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, jak i w dniu powołania na stanowisko dyrektora szpitala, tj. 7 października 2020 r. - w obecności członków Zarządu Powiatu Mieleckiego. Dyrektor jednak bezwarunkowo spoczywającego na nim obowiązku z mocy przepisu ustawy nie dopełnił”.

Czwarte pytanie radnego Marka Kamińskiego dotyczyło szczegółowych celów, jakie zostały postawione przed kolejnym dyrektorem szpitala.

Odpowiedź na to pytanie jest zbieżna z wypowiedziami starosty Lonczaka na majowej sesji. - Podstawowym celem, jaki został postawiony kandydatom na dyrektora szpitala było przedstawienie przez nich planowanych działań zmierzających do szybkiej i radykalnej poprawy jakości obsługi pacjentów, tak, aby każdy korzystający z usług szpitala został obsłużony szybko, sprawnie i z należytą troską – przekazał w piśmie starosta.

Piąte pytanie to formalne doszczegółowienie poprzedniego. Kamiński poprosił o „przedstawienie ogłoszenia o konkursie w którym będą zawarte wymogi przedstawione w zakresie oczekiwań samorządu powiatu względem nowego dyrektora szpitala w ostatnim nierozstrzygniętym konkursie na to stanowisko”. W odpowiedzi, którą już otrzymał, dowiadujemy się, że „powyższy cel tj. dobro pacjenta, jako oczywisty nie został zawarty w treści ogłoszenia o konkursie”.

Szósty punkt interpelacji radnego dotyczył protokołu z posiedzenia komisji konkursowej ostatniego, nierozstrzygniętego konkursu na dyrektora szpitala. Starostwo ten protokół opublikowało – jako załącznik do odpowiedzi na interpelację radnego.

Z protokołu możemy dowiedzieć się chociażby, jakie pytania członkowie komisji konkursowej zadawali kandydatom – wszyscy usłyszeli pakiet tych samych pytań. Ich tematyka nawiązywała chociażby do planów rozwoju szpitala – głównie w aspekcie rozwoju bloku operacyjnego czy rozszerzenia zakresu usług i pozyskiwania dodatkowych środków. Pytano o pomysły na poprawę funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pytano też o mocne i słabe strony szpitala, a także potencjalne zagrożenia. Pytano też o pomysły na obniżenie kosztów stałych szpitala.

Po przesłuchaniu trojga kandydatów komisja przystąpiła do głosowania. Z protokołu wynika, że nad wyborem kandydata na przyszłego dyrektora szpitala głosowano trzykrotnie. Za każdym razem na 4 z 5 kart skreśleni byli wszyscy kandydaci. Po każdym z głosowań przewodniczący komisji stwierdzał, że żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów.  

Siódme pytanie radnego Kamińskiego dotyczyło przyznawania podwyżek dla personelu w szpitalu przez obecny zarząd powiatu na czele ze starostą Stanisławem Lonczakiem.

W przedstawionej odpowiedzi czytamy m.in., że na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi z dnia 2.08.2018 r. dla zatrudnionych pielęgniarek i położnych przyznano od 1.09.2018 r. podwyżkę o kwotę 200 zł brutto miesięcznie do wynagrodzenia zasadniczego, a od 1.06.2019 r. o kwotę 100 zł brutto miesięcznie do wynagrodzenia zasadniczego.

Na podstawie porozumienia ze związkiem zawodowym z dnia 22.08.2018 r. dla zatrudnionych w innym charakterze niż pielęgniarka, położna, lekarz przyznano  od 1.09.2018 r. o 200 zł brutto miesięcznie do wynagrodzenia zasadniczego, a od 1.06.2019 r. o 100 zł brutto miesięcznie do wynagrodzenia zasadniczego.

Na podstawie porozumienia ze związkiem zawodowym z dnia 28.05.2019 r. stawki osobistego zaszeregowania pracowników medycznych Laboratorium Diagnostycznego podwyższone zostały o 500 zł brutto miesięcznie od dnia 1.06.2019 r., z kolei Zarządzeniem Nr 60/2019 Dyrektora Szpitala z dnia 29.05.2019 r. podwyższono wynagrodzenia zasadnicze od dnia 1.06.2019 r.: pracownikom niemedycznym o kwotę 160 zł brutto miesięcznie, fizjoterapeutom o kwotę 500 zł brutto miesięcznie, logopedom, psychologom o kwotę 500 zł brutto miesięcznie, technikom masażystom, terapeutom zajęciowym, farmaceutom, technikom farmacji o kwotę 300 zł brutto miesięcznie.

Ponadto zarówno personel medyczny jak i niemedyczny objęty był również wzrostem wynagrodzenia na podstawie przepisów prawa: ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Ostatnie pytanie radnego dotyczyło informacji dotyczącej nakładów na inwestycje w szpitalu od momentu powołania starosty Lonczaka. Harmonogram nakładów - przekazany w odpowiedzi starosty - publikujemy poniżej.

2019 rok
• Adaptacja pomieszczeń pod wykonanie Magazynu Odpadów Medycznych wraz z dokumentacją -100 000 zł - środki
powiatu.
• Zakup ultrasonografu i sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Mielcu - 429 010,68 zł,
z tego 386109,61 zł środki Funduszu Sprawiedliwości.

Pokrycie straty - 1 708 328,95 zł

Razem na zadania inwestycyjne: 529 010,68 zł z tego środki powiatu -142 901.07 zł

2020 rok
• Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy oddziałów szpitalnych - 1 123 325,45 zł - środki powiatu.

• Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - Co-V - 2 zwanej "COVID-19" - dotacja na zakup wyposażenia - 425 500 zł - środki z dotacji.

• Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - Co-V - 2 zwanej "COViD-19" - dotacja na zakup systemu i bramki do dezynfekcji - 73 780,00 zł z dotacji.

• Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - Co-V - 2 zwanej "CON/ID-IS" - dotacja na zakup koncentratora tlenu - 83 000 zł z dotacji (środki przekazane do szpitala i zwrócone w 01/2021- z uwagi na nie zrealizowanie zadania.

Razem na zadania inwestycyjne: 1 705 605,45 zt z tego środki powiatu -1 123 325,45 zł
Pokrycie straty - 6 236 302,38 zł

2021 rok
• Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu - umowa ze szpitalem podpisana na kwotę 2 535 000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
 

(K.S)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (23)

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


WAZEKTOMIAWAZEKTOMIA

3 3

WAZEKTOMIA w Mielcu i szpital odrobi bardzo szybko długi.
Panowie czekają po rok po innych miastach i płacą po 1-2tys za zabieg więc może by taki oddział w Mielcu zorganizować. Zapotrzebowanie jest OGROMNE 08:18, 17.06.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Piszesz to 209 razyPiszesz to 209 razy

3 0

Wazektomia jest w Polsce nielegalna bo wg prawa nie można okaleczać człowieka w sposób uniemożliwiającym mu prokreację 09:15, 17.06.2021


Fhdh53Fhdh53

0 0

1000-2000 za zabieg to są grosze, są znacznie lepiej wyceniane zabiegi 15:18, 17.06.2021


PerfectPerfect

5 2

"Bla, bla, bla - tak po całych dniach!" 🤠 08:19, 17.06.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZałogaZałoga

9 0

U nas w szpitalu jest wszystko ok,warunki pracy i płacy do przyjęcia,leczymy chorych z całego rejonu. 08:52, 17.06.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

boryna z rzochowa boryna z rzochowa

7 1

ała moje oko :) 08:59, 17.06.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SkandalSkandal

15 3

Czy wy się tam w ogóle wszyscy słyszycie? zadaniem dyrektora ma być dbanie o to czy personel ładnie mówi dzień dobry I czy jest przyjemny? owszem to jest bardzo ważne rzecz ale do tego powinny być zobowiązane oddziałowe albo inne osoby w szpitalu które powinny się tym zająć. szpital jest od leczenia, operowania, ratowania, rehabilitacji, dyrektor ma być od rozwoju, a nie od rzeczy drugorzednych
Ważnych, ale nie najważniejszych. Kursy z kontaktów z personel się zleca a nie dyrektor lata z linijka i bije w łapki
09:21, 17.06.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

YetiYeti

19 2

A może żeby było sprawiedliwie w tych ocenach to zapytajmy personel czy komukolwiek pan Działowski kiedykolwiek w czymś pomógł? czy jest potrzebny? czy coś rozwiązał ordynatorom, tym anestezjologom co to miał z nimi rozmawiać, oddziałowym? pomógł się komuś rozwinąć, oddział, coś załatwić? oczywiście nie licząc rodziny. Personel dajcie znać 09:24, 17.06.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Zawisza1Zawisza1

8 2

Bardzo chętnie działskiego zastąpię za guwniana robotę tyle kasy niech powie czy z analizy wynikało by za fakturę z PGE nie zapłacić czy personelowi weź się ogarnij takie gaszefciarstwo jak z czarneckim i jego cabrioletem 10:33, 17.06.2021


2121

8 2

Fikcja za nasze pieniądze! 10:59, 17.06.2021


personel personel

19 2

ha ha ha ha ha Działowski spotkał się z personelem ha ha ha ha ale dobry skecz...................... 09:47, 17.06.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NiezadowolonaNiezadowolona

6 1

Jeśli jesteś niezadowolona z wynagrodzenia zmień pracodawcę.W Mielecu za 3500 brutto niema problemu 09:53, 17.06.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


REKLAMA

bronekbronek

14 3

Komuchy obsadziły stanowiska i jak na razie ryja nie oderwiesz. Takie info od starosty to dzieciom bajki opowiadać. 14:00, 17.06.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Monika.Monika.

0 0

Cześć panowie, mam na imie Monika. Chętnie poznam normalnego faceta. Nie szukam sponsora, nie interesuje mnie jakie masz zarobki, samochód itp. Przede wszystkim cenię kulturę osobistą i poczucie humoru, wygląd dla mnie to sprawa drugorzędna. Zainteresowanych panów zapraszam do kontaktu. Numer telefonu i więcej fotek wrzuciłam na swój profil tutaj: http://panieonline.pl/monika26 18:55, 17.06.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Monika.Monika.

0 0

Cześć panowie, mam na imie Monika. Chętnie poznam normalnego faceta. Nie szukam sponsora, nie interesuje mnie jakie masz zarobki, samochód itp. Przede wszystkim cenię kulturę osobistą i poczucie humoru, wygląd dla mnie to sprawa drugorzędna. Zainteresowanych panów zapraszam do kontaktu. Numer telefonu i więcej fotek wrzuciłam na swój profil tutaj: http://panieonline.pl/monika26 18:59, 17.06.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

milego dniamilego dnia

4 1

Dzialowski nadzor nad szpitalem..... Ciesla w PUP ... Patyk rzecznik.. Tymula i Kaminski fachowcy od drog 21:12, 17.06.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

67986466798646

9 0

a może trzeba jeszcze zapytać skąd tyle przyjęć do szpitala pracownków niemedycznych i z jakiej lini są te osoby. Polityka i tyle 21:32, 17.06.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ewaewa

4 1

szczególnie jak była sucha A. kadrową.

Miała monopol na swoich ludzi, nie liczy się praca tylko układ jaki się ma. 21:38, 17.06.2021


menczyznamenczyzna

3 0

jeśli mamy zła jakość obsługi pacjenta to rozliczajmy te osoby które są odpowiedzialne za to. |Jeśli to dot.lekarza to jest ordynator, jeśli pielęgniarki to oddziałowa, a jeśli rejestratorki to kierowniczki kadr. I tyle w temacie 16:00, 18.06.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

cdncdn

2 0

a może trzeba co niektórych wysłać na jakieś szkolenie z obsługi pacjenta skoro nie wszyscy jeszcze to potrafią 16:02, 18.06.2021


ankajankaj

0 0

.Szukam mężczyzny na namiętne spotkania. Mam 24 lat i zgrabne ciało,
moje nagie zdjęcia i kontakt na stronie:

www.e-sponsorka.pl
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Wyszukaj mnie po niku: Andzia-isex napisz do mnie lub
zadzwoń o każdej porze, odpisuje zazwyczaj do 5 minut, czekam. 13:20, 19.06.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%