Zamknij
REKLAMA

Kolejne pytania Orłowskiej ws. PZPSW. Dymisja starosty?!

06:46, 25.05.2020 | K.S
Skomentuj
REKLAMA

Nie ustaje spór o odwołanie dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. Radna powiatowa Maria Orłowska negatywnie oceniła reakcję Zarządu Powiatu na jej pismo, wobec czego zdecydowała się zadać szereg kolejnych pytań dotyczących kulis odwołania dyrektor. Ponownie padają pytania o odwołanie nie tylko wicestarosty Andrzeja Bryły, ale też starosty Stanisława Lonczaka. - Ile warte jest Wasze słowo? - pyta radna w kontekście obietnic o nieodwoływaniu Wyparło przynajmniej do końca roku szkolnego.

Odwołanie dyrektor PZPSW w Mielcu wciąż budzi duże kontrowersje. Po szeregu pytań w tej sprawie radnej powiatowej Marii Orłowskiej, Zarząd Powiatu zorganizował konferencję prasową, na której wicestarosta Andrzej Bryła długo wyjaśniał kulisy odwołania Elżbiety Wyparło - CZYTAJ WIĘCEJ.

- Zobligowana odpowiedzią Starosty i wypowiedzią Wicestarosty, które wcale nie przyniosły ani mnie ani opinii publicznej rzetelnej wiedzy, uprzejmie przedstawiam po raz kolejny zapytania w sprawie odwołania dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu – napisała w obszernym dokumencie, który trafił do Starostwa Powiatowego radna powiatowa Maria Orłowska.

Uchwała z naruszeniem prawa?

Już na wstępie swojego zapytania radna zwraca uwagę, że obiecane materiały, które miały trafić do radnych w celu umożliwienia im rzetelnej analizy i obiecywanej oceny całej sytuacji, nie trafiły do rąk radnych. Zwraca też uwagę, że uchwała ws. odwołania Wyparło została podjęta bez jakichkolwiek opinii – chociażby Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów czy Komisji Edukacji, Kultury  i Sportu.

- Skoro w uzasadnieniu odwołania wskazujecie na dwukrotną negatywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie zamiaru odwołania Elżbiety Wyparło ze stanowiska dyrektora PZPSW, to istnieje podstawa do twierdzenia, że uchwała nr 82/533/2020 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 6 maja 2020 r. została podjęta z naruszeniem przepisów prawa oświatowego. Interesuje mnie kto i jaką poniesie odpowiedzialność w przypadku korzystnej dla Elżbiety Wyparło sądowej weryfikacji zgodności z przepisami tej uchwały, bo wydaje się, że Zarząd Powiatu podejmował ją będąc w świadomości jej bezprawności. Jest to również kwestia ewentualnych kosztów sądowych - napisała Orłowska.

Ponowne pytanie o dymisję

- W mojej ocenie nasuwa się konkluzja, że nikt nie chciał się podpisać pod poleceniem wniesienia odwołania, gdyż wszyscy wiedzą, że jest to tylko kamuflowanie zadłużenia, a skoro dyrektor Elżbieta Wyparło wyraźnie poprosiła o wydanie takiego stanowiska na piśmie, to łatwiej było ją odwołać w trybie natychmiastowym, choćby z naruszeniem przepisów, niż podjąć decyzję o której, jak się wydaje wiadomo, że jest niegospodarna – oceniła radna.

W zapytaniu przesłanym do Zarządu Powiatu wracają też pytania o konsekwencje związane z podjętymi przez samorząd decyzjami. Maria Orłowska w nawiązaniu do postępowania podjętego przez Elżbietę Wyparło w sprawie zgodności z prawem jej odwołania pyta, czy w przypadku korzystnej dla Wyparło sądowej weryfikacji, starosta Lonczak poda się do dymisji „lub co najmniej złoży wniosek o odwołanie wicestarosty Andrzeja Bryły?”.

- Czy w przypadku prawomocnego wyroku dotyczącego składek na PFRON, który będzie wskazywał na zasadność ich uiszczenia, poda się Pan do dymisji, względnie złoży wniosek o odwołanie wicestarosty Andrzeja Bryły lub co najmniej uiści darowiznę w wysokości odsetek od zaległych składek i kosztów sądowych? – pyta także radna.

Obszerny dokument złożony przez radną Marię Orłowską do Zarządu Powiatu Mieleckiego w całości publikujemy poniżej:

Zapytanie dot. odwołania dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu; uchwała nr 82/533/2020 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 6 maja 2020 r.,

Działając na podstawie przepisu art. 21 ust. 9 i 11 ustawy o samorządzie powiatowym, zobligowana odpowiedzią Starosty i wypowiedzią Wicestarosty, które wcale nie przyniosły ani mnie ani opinii publicznej rzetelnej wiedzy, uprzejmie przedstawiam po raz kolejny zapytania w sprawie odwołania dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu uchwałą Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 82/533/2020 z dnia 6 maja 2020 r., Dodam, że obiecane w wypowiedzi wicestarosty A. Bryły obszerne materiały dla radnych powiatu i stosownych komisji, które to miały „…umożliwić radnym rzetelną analizę i obiektywną ocenę całej zaistniałej sytuacji…”, w ogóle do właściwych rąk nie dotarły. Uchwała została podjęta bez zasięgnięcia opinii Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, oraz wszystkich radnych. 

1.    Czy Podkarpacki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował odwołanie dyrektor Elżbiety Wyparło z funkcji dyrektora PZPSz-W ze względu na zarzucane jej przez organ prowadzący rzekome rażące niedopełnienie obowiązków służbowych przy rozliczaniu z PFRON i prowadzeniu postępowań w tym zakresie?

2.    Które konkretnie fragmenty pism PZPSz-W z dni 30 stycznia, 12 i 14 lutego 2020 r. stanowią o:
a)    obciążeniu organu prowadzącego ciężarem prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego kierowanej przez Elżbietę Wyparło jednostki, 
b)    obciążeniu organu prowadzącego współpracą z pełnomocnikiem,
c)    obciążeniu organu prowadzącego kontrolą postępowania administracyjnego,
d)    prowadzeniu „postępowania administracyjnego” przez Starostwo?
- uprzejmie wnoszę o przytoczenie cytatów.

3.    Czy prawdą jest, że podczas videokonferencji w dniu 16 kwietnia 2020 r. wicestarosta Andrzej Bryła sformułował w imieniu Zarządu Powiatu Mieleckiego oczekiwanie wniesienia przez PZPSz - W odwołania dotyczącego składek PFRON za okres od grudnia 2017 r. do sierpnia 2018 r. oraz, że poinformował, że Zarząd chce poprawnie przeprowadzić proces odwołania (decyzja PFRON, odwołanie do Ministra, być może Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie) oraz, że prawdopodobieństwo wygrania tej sprawy nie było przedmiotem oceny Zarządu, tylko wola uzyskania wyroku? 

4.    W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 4, uprzejmie wnoszę o odpowiedź na pytanie, jak organ prowadzący określa relacje między zarzutami rzekomego przerzucania przez dyrektor Elżbietę Wyparło na organ prowadzący podejmowania decyzji w zakresie prowadzonego postępowania i kierowania nim, co miałoby uzasadniać jej odwołanie, a narzucaniem jej w dniu 16 kwietnia 2020 r. przez wicestarostę Andrzeja Bryłę jaką decyzję ma podjąć w przedmiocie składek na PFRON i jak prowadzić postępowanie, a to w kontekście niedopuszczalnego prowadzenia sprawy odwołania przez organ prowadzący? 

5.    Czy zainicjowanie postępowania wznowieniowego przez PZPSz-W będzie oznaczało możliwość rozstrzygnięcia, w tym sądowo-administracyjnego, w sprawie zasadności wpłat na PFRON?

6.    Czy w przypadku korzystnej dla Elżbiety Wyparło sądowej weryfikacji zgodności z przepisami odwołania jej ze stanowiska poda się Pan do dymisji lub co najmniej złoży wniosek o odwołanie wicestarosty Andrzeja Bryły?

7.    Czy radca prawny Starostwa Powiatowego w Mielcu opiniował pod względem merytorycznym i formalnym uchwałę nr 82/533/2020 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 6 maja 2020 r., a jeżeli tak to kiedy i który?

8.    Czy w przypadku prawomocnego wyroku dotyczącego składek na PFRON, który będzie wskazywał na zasadność ich uiszczenia, poda się Pan do dymisji, względnie złoży wniosek o odwołanie wicestarosty Andrzeja Bryły lub co najmniej uiści darowiznę w wysokości odsetek od zaległych składek  i kosztów sądowych?

9.    Czy Podkarpacki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował odwołanie dyrektor Elżbiety Wyparło z funkcji dyrektora PZPSz-W ze względu na zarzucane jej przez organ prowadzący rzekome naruszenie:

- przepisu art. 65 ust. 1 prawa oświatowego poprzez powierzenie stanowiska wicedyrektora od 1 września 2018 r. przed uzyskaniem opinii organu prowadzącego,

- przepisu art. 7 ust. 1 regulaminu określającego wysokość stawek (…) poprzez nieprawidłowo przyznany dodatek funkcyjny, będący w ocenie organu prowadzącego konsekwencją nieprawidłowego okresu powierzenia funkcji,

- przepisu art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela, poprzez nieprawidłowo ustalony wymiar etatu jednego z nauczycieli PZPSz-W oraz błędnie ustalone składniki wynagrodzenia miesięcznego,

- przepisu § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora (…) poprzez przeprowadzenie postępowania w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w stosunku do osoby nie spełniającej wymogów dla tego stanowiska ze względu na brak oceny pracy zawodowej,

- przepisu art. 65 ust. 1 prawa oświatowego poprzez brak odpowiednich uregulowań w statucie placówki dotyczących stanowiska zastępcy dyrektora,

- polegające na braku stanowiska zastępcy dyrektora w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w PZPSz-W,

- przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych poprzez powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora osoby, która nie była zatrudniona w PZPSz-W na stanowisku urzędniczym,

- przepisu art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych poprzez zatrudnienie osoby na stanowisku urzędniczym na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

- zasad w prowadzonej dokumentacji w postaci ujawnienia podpisów osób, które w dniu powstania karty nie pełniły przypisanych funkcji?

10.    Jaka jest przyczyna wycofania się Starosty z uzgodnienia z dnia 20 grudnia 2019 r., poczynionego w obecności radnego powiatowego Józefa Smacznego i mojej, a dotyczącego utrzymania status quo w zakresie stanowiska zastępcy dyrektora do końca roku szkolnego 2019/20?

Uzasadnienie

ad 1) Przedmiotem mojego zainteresowania jest kwestia, być może zasadnicza z punktu widzenia interesów powiatu, a mianowicie ile warte jest słowo Zarządu Powiatu Mieleckiego? W publikacji zamieszczonej na portalu hej.mielec.pl w dniu 20 marca 2020 r. pod tytułem „Kolejna próba odwołania dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych”, w ostatnim śródtytule „Radni zaskoczeni uporem Bryły”, w ostatnim akapicie czytamy „Jak przyznali przedstawiciele Zarządu Powiatu, Podkarpacki Kurator Oświaty nie przesłał jeszcze opinii w tej sprawie (stan na 19 marca - red.). Jeśli ta ponownie będzie negatywna, sprawa odwołania dyrektor Elżbiety Wyparło ponownie nie dojdzie do skutku. Gdyby jednak opinia kuratora okazała się pozytywna, najpewniej należy się spodziewać jej odwołania w szybkim tempie”. 

Z uzasadnienia uchwały o odwołaniu wynika, że Podkarpacki Kurator Oświaty ponownie negatywnie zaopiniował zamiar odwołania Elżbiety Wyparło z funkcji dyrektora PZPSz-W. Zastanawiam się więc, jak to jest; czy w uzasadnieniu uchwały odwołującej jest błąd i Podkarpacki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar odwołania, czy też słowo Zarządu Powiatu Mieleckiego jest warte tyle co nic?

ad 2) Okoliczności wywodzone przez Państwa z pism z dnia 30 stycznia oraz 12 i 14 lutego 2020 r. wydają się zupełnie nie mieć pokrycia w ich treści, względnie wynikają z ich niezrozumienia lub błędnego zrozumienia. Ja po ich lekturze widzę dyrektora, który jasno przedstawia swoje stanowisko w sprawie i wyraża gotowość uwzględnienia odmiennego poglądu organu prowadzącego, gdyby taki posiadał. Natomiast ze strony organu prowadzącego dostrzegam opieszałość i ignorowanie wniosków. Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stwierdził uchybienie terminowi do wniesienia odwołania, jako złożonemu przez radcę prawnego Starostwa Powiatowego w Mielcu dwa dni po terminie. Rozumiem, że oczekujecie, że dyrektor Elżbieta Wyparło będzie potrafiła liczyć termin lepiej od radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Mielcu. Na postanowienie to przysługiwała skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z 30-sto dniowym terminem wniesienia. Postanowienie to zostało doręczone organowi prowadzącemu w dniu 16 stycznia 2020 r. (widnieje na nim prezentata Starostwa Powiatowego w Mielcu z tą datą), więc po stronie Starostwa istniała wiedza, że termin na wniesienie skargi upływa w dniu 15 lutego 2020 r.  Pismem z dnia 29 stycznia 2020 r. organ prowadzący zwrócił się do PZPSz-W o przekazanie części brakującej dokumentacji. Pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. PZPSz – W przekazał tę część dokumentacji, w której był posiadaniu, natomiast w pozostałym zakresie wskazał, że została ona doręczona na adres organu prowadzącego.

Pismem z dnia 4 lutego 2020 r. organ prowadzący poinformował, że Elżbieta Wyparło, jako dyrektor, jest stroną postępowania i polecił jednak dostarczyć mu brakującą dokumentację, która była uprzednio doręczona na adres Starostwa Powiatowego w Mielcu. Pismem z dnia 12 lutego 2020 r. Elżbieta Wyparło wyjaśniła organowi prowadzącemu, że stroną postępowania jest jednostka organizacyjna (PZPSz-W), a nie ona jako dyrektor, a to w trosce o to, aby organowi prowadzącemu nie myliły się osoby, gdyż jak się wydaje, to nie wypada. Ponownie poinformowała, że dokumenty, których oczekuje Starostwo Powiatowe zostały doręczone na adres Starostwa Powiatowego, niemniej jednak zadeklarowała, że podejmie działania w celu ich uzyskania. Nawiasem mówiąc, nie wydaje się Państwu absurdalna sytuacja w której podmiot (Starostwo), na którego adres przychodzi korespondencja, domaga się jej od podmiotu (PZPSz-W), na którego adres korespondencja ta nie trafiała?

Dyrektor Elżbieta Wyparło zwróciła się również z wnioskiem o wskazanie radcy prawnego Starostwa Powiatowego, któremu mogłaby udzielić pełnomocnictwa do kontynuowania sprawy, a także zwróciła się o opinię prawną dotyczącą zasadności uiszczania składek na PFRON. Pismem z dnia 13 lutego 2020 r. (a więc na dwa dni przed upływem terminu do wniesienia skargi), organ zwrócił się o udzielenie informacji, czy dyrektor Elżbieta Wyparło zamierza składać skargę na postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania. Pismem z dnia 14 lutego 2020 r., doręczonym w godzinach porannych, przekazała informację, że nie znajduje podstaw do wniesienia skargi. Natomiast, gdyby organ prowadzący był odmiennego zdania lub znał okoliczności uzasadniające jej wniesienie to uwzględni to w swojej decyzji.

W związku z tym, że był to ostatni dzień roboczy na ewentualne wniesienie skargi, z ostrożności udzieliła pełnomocnictwa radcy prawnemu Starostwa Powiatowego, na wypadek, gdyby organ prowadzący jednak uważał za właściwe wniesienie skargi. Wyraźnie więc wyartykułowała w odpowiedzi na pytanie organu prowadzącego zadane dwa dni przed upływem terminu do wniesienia skargi, że ona jako dyrektor nie widzi podstaw do wnoszenia skargi, ale w przypadku, gdyby organ prowadzący chciałby ją jednak wnosić (bo być może znane mu są okoliczności stanu faktycznego o których ona nie wie), to na wszelki wypadek, żeby umożliwić wniesienie skargi, przedkłada pełnomocnictwo.  Pismem z dnia 21 lutego 2020 r. organ prowadzący uznał takie udzielenie pełnomocnictwa za niedopuszczalne, informując, że radcowie prawni zatrudnieni w Starostwie podlegają bezpośrednio staroście. 

Jako niedorzeczne jawi się więc stanowisko organu prowadzącego, który w dniu 16 stycznia 2020 r. dostaje postanowienie, posiada wiedzę, że termin do wniesienia skargi upływa 15 lutego 2020 r.; w dniu 13 lutego 2020 r. pyta się czy dyrektor będzie wnosić skargę, po czym, gdy ona jasno odpowiada, że nie widzi podstaw, ale załącza pełnomocnictwo, nie chcąc uniemożliwiać wniesienia skargi, gdyby organ uznał to za zasadne, to organ ma pretensje, że to niedorzeczne. To organ zapytał się o jej decyzję dwa dni przed upływem terminu, odpowiedź dostał niezwłocznie i możliwość działania, gdyby uważał inaczej. Ja widzę tu opieszałość organu, jak najdalej idącą współpracę dyrektor Elżbiety Wyparło i owszem niedorzeczność, ale zarzutu stawianego w tym zakresie w uzasadnieniu odwołania. Nie było żadnego informowania organu o możliwości złożenia skargi na dwa dni przed terminem, bo postanowienie zostało doręczone na adres Starostwa w dniu 16 stycznia 2020 r. i o ile organ posiada umiejętność czytania (a dyrektor Elżbieta Wyparło, jak się wydaje nie ma podstaw do wychodzenia z odmiennego założenia), to organ wie z pouczenia, że termin na wniesienie skargi wynosi 30 dni i skoro organ zatrudnia radców prawnych, to wie, że termin ten upływa 15 lutego 2020 r. Wydaje się, że to tyle w temacie niedorzeczności, tylko czyjej?

Wskazać też należy, że absolutnie niezgodny ze stanem faktycznym jest Wasz zarzut, jakoby dyrektor Elżbieta Wyparło zawarła w piśmie z dnia 30 stycznia 2020 r. twierdzenie, „(…), że postępowanie administracyjne prowadziło Starostwo”. Napisała jedynie, że „sprawa odwołania od decyzji Prezesa Zarządu PFRON prowadzona była od początku przez organ prowadzący i wszystkie dokumenty przekazywane były na bieżąco”. Nie ma więc w nim treści, jaką jej przypisujecie, gdyż nie twierdziła, że Starostwo było stroną postępowania administracyjnego. Napisała jedynie, że sprawa odwołania była prowadzona przez organ, w znaczeniu takim, że przy udziale min. Andrzeja Bryły zapadła decyzja o wejściu w spór administracyjny z PFRON’em na tle zasadności uiszczania wpłat na PFRON, pomimo, iż był on poinformowany o utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w tego typu sprawach i wysokim prawdopodobieństwie przegrania tej sprawy, zaś intencją było jedynie „przeciągnięcie sprawy (…), żeby nie płacić tego teraz” oraz, że częściowo korespondencja, której domaga się Starostwo była doręczana na adres Starostwa, a nie PZPSz-W, zaś pozostała była przekazywana na bieżąco.

ad 3) W tej sprawie znamienne wydaje mi się, że ostatnie pismo dyrektor Elżbiety Wyparło do organu prowadzącego w sprawie PFRON informowało, że w trakcie videokonferencji w dniu 16 kwietnia 2020 r. wicestarosta Andrzej Bryła poinformował, że Zarząd Powiatu Mieleckiego jednogłośnie uważa, że należy zrobić taki krok, żeby uzyskać wydanie decyzji PFRON i od tej decyzji PZPSz-W ma się odwołać oraz, że Zarząd chce poprawnie przeprowadzić proces odwołania (decyzja PFRON, odwołanie do Ministra, być może Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie). Na jej pytane dotyczące celowości odwołania od decyzji PFRON (wyroki sygn. akt: III SA/Wa 2082/18; II FSK 1062/19), wicestarosta Andrzej Bryła poinformował, że nie było przedmiotem oceny prawdopodobieństwo wygrania, czy nie, tylko wola uzyskania wyroku.

Dyrektor Elżbieta Wyparło wyraźnie podkreśliła, że jeżeli taka będzie ostateczna wola organu prowadzącego, to dostosuje się do niej i będzie wnosić i popierać odwołanie. Natomiast chce zwrócić uwagę, że podejmowanie decyzji o wnoszeniu odwołania bez racjonalnego merytorycznie uzasadnienia, a nawet rozeznania w temacie, potocznie może być określane pieniactwem procesowym. Jej zdaniem zwrócić należy uwagę, na jak się wydaje utrwaloną linię orzeczniczą, która nie jest korzystna dla naszej jednostki z punktu widzenia konieczności uiszczania składek na PFRON. Zwróciła też uwagę, że odwlekanie płatności składek pod przykryciem prowadzenia postępowania odwoławczego, które jak się wydaje skazane jest na niepowodzenie, wydaje się być niegospodarne o tyle, o ile w dalszej perspektywie czasu wiąże się z koniecznością jednorazowego wydatkowania istotnej kwoty pieniężnej oraz obowiązkiem uiszczenia odsetek, a więc w pewnym sensie marnotrawieniem środków jednostki.

W związku z brakiem poczynienia rozeznania przez Zarząd Powiatu w przedmiocie prawdopodobieństwa uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, wniosła o wyrobienie sobie przez Zarząd opinii w tym zakresie, np. poprzez opinię prawną i wtedy podjęcie decyzji o wnoszeniu odwołania. W jej ocenie wnoszenie odwołania będzie bardziej szkodliwe dla jednostki, jako pogłębiające ukryte zadłużenie, niż uregulowanie zaległości i nie powiększanie ich. Kolejny raz podkreśliła, że jeżeli wolą Zarządu będzie wnoszenie odwołania, to w ramach podległości instancyjnej zrealizuje ją i wniosła o przekazanie pisemnego stanowiska Zarządu Powiatu Mieleckiego w tej sprawie. W odpowiedzi Zarząd Powiatu Mieleckiego odwołał ją w trybie natychmiastowym z pełnionej funkcji. W uzasadnieniu odwołania stawiacie też zarzut, że z wezwania PFRON z dnia 24 stycznia 2020 r. wynika, że za okres wrzesień - listopad 2019 r. nie zostały złożone wyjaśnienia i deklaracje, ale kiedy w dniu 16 kwietnia 2020 r. dyrektor Elżbieta Wyparło wyraźnie wskazywała, że chce składać deklaracje do PFRON, to wicestarosta Andrzej Bryła, z przywołaniem dyrektor COJ, wyraźnie oponował i oczekiwał dalszego składania informacji o korzystaniu ze zwolnienia od uiszczania składek, 
a nie deklaracji.

W mojej ocenie nasuwa się konkluzja, że nikt nie chciał się podpisać pod poleceniem wniesienia odwołania, gdyż wszyscy wiedzą, że jest to tylko kamuflowanie zadłużenia, a skoro dyrektor Elżbieta Wyparło wyraźnie poprosiła o wydanie takiego stanowiska na piśmie, to łatwiej było ją odwołać w trybie natychmiastowym, choćby z naruszeniem przepisów, niż podjąć decyzję o której, jak się wydaje wiadomo, że jest niegospodarna. 

ad 4)   Skoro piszecie w uzasadnieniu uchwały odwołującej dyrektor Elżbietę Wyparło, że „Żaden przepis nie uprawnia organu prowadzącego do ingerowania w proces podejmowania decyzji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych” to znaczy, że była ona uprawniona np. do niewnoszenia odwołania od decyzji PFRON lub różnica w zakresie prawomocności decyzji PFRON, gdyby nie wniesiono od niej też cofnięcia wniesionego odwołania. Na czym więc w Waszej ocenie polegałaby odwołania lub też postanowieniem o umorzeniu postępowania ze względu na cofnięcie odwołania, a zaistniałym w przedmiotowej sprawie? 

Jak się ma uzasadnienie uchwały o odwołaniu stanowiące o tym, „(…), że żaden przepis nie uprawnia organu prowadzącego do ingerowania w proces podejmowania decyzji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w trybie przepisów kpa czy administracyjno-sądowych czy jakichkolwiek innych, w których stroną jest szkoła, ponieważ za skutki tych decyzji odpowiedzialność ponosi jej dyrektor” z wypowiedzią wicestarosty Andrzeja Bryły  z 16 kwietnia 2020 r., „(…), że tutaj Zarząd ma stanowisko jednoznaczne i w kategoriach polecenia (…) Zarząd uważa, że należy uczynić taki krok (…), żeby uzyskać decyzję co do płacenia za ten okres i od tego mamy się odwołać (…), czy ja się wyraziłem zrozumiale? (…) Uważamy, że należy podjąć takie działanie, w wyniku którego uzyskamy decyzję PFRON’u od której my się odwołamy, chcemy poprawnie przeprowadzić proces odwołania, tzn. chcemy, żeby Pani dyrektor poprawnie przeprowadziła proces odwołania, dotrzymała terminów, odwołać wtedy się należy od decyzji PFRON’u, stanowiska Ministerstwa i być może odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Taką procedurę Zarząd wczoraj zdecydował, żebyśmy przyjęli”. Zaczynam odnosić wrażenie, że odmiennie rozumiemy termin „niedorzeczność”. Ja rozumiem go jako brak sensu, logiczności  w czymś i w takim znaczeniu, w powyższym kontekście, wydaje mi się, że bardziej ma on zastosowanie do uzasadnienia uchwały o odwołaniu, niż do działania dyrektor Elżbiety Wyparło.

ad 5) Skoro rozstrzygnięcie sprawy zasadności wpłat na PFRON, w tym sądowe, może nastąpić na skutek postępowania wznowieniowego, to o jakim braku możliwości rozstrzygnięcia przez Sąd mowa w uzasadnieniu odwołania? 

ad 6)  Skoro w uzasadnieniu odwołania wskazujecie na dwukrotną negatywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie zamiaru odwołania Elżbiety Wyparło ze stanowiska dyrektora PZPSz-W, to istnieje podstawa do twierdzenia, że uchwała nr 82/533/2020 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 6 maja 2020 r. została podjęta z naruszeniem przepisów prawa oświatowego. Interesuje mnie kto i jaką poniesie odpowiedzialność w przypadku korzystnej dla Elżbiety Wyparło sądowej weryfikacji zgodności z przepisami tej uchwały, bo wydaje się, że Zarząd Powiatu podejmował ją będąc w świadomości jej bezprawności. Jest to również kwestia ewentualnych kosztów sądowych.

ad 7)  Na uchwałach Zarządu Powiatu daje się zauważyć pieczątka i podpis radcy prawnego Starostwa Powiatowego, który opiniował jej zgodność z przepisami. Na przedmiotowej uchwale brak takowej, co nasuwa pytanie, czy była ona w ogóle opiniowana przez radcę prawnego i czy miało to miejsce przed jej podjęciem?

ad 8) Uzasadnienie odwołania operuje kwotami 31.214 zł i ponad 100.000 zł wraz z odsetkami. Przytaczacie też w nim szereg wyroków, które nijak mają się do tej sprawy (kradzież alkoholu w sklepie; błędy organizacyjne, które postawiły placówkę w stan likwidacji; poniżanie, upokarzanie i ignorowanie pracownika oraz wykorzystanie dwóch pracowników do przeprowadzenia remontu w mieszkaniu dyrektora, zatrudnienie przez dyrektora swojej siostry w szkole, notoryczne nieregulowanie zobowiązań finansowych szkoły) i nie zawierają nawet cienia analogii do dyrektor Elżbiety Wyparło, ale nie dostrzegacie wyroków o sygn. akt: III SA/Wa 2082/18 i II FSK 1062/19, z których wynika, że składki na PFRON należy uiszczać. Oczywiście, że nie dostrzegacie, skoro wicestarosta Andrzej Bryła w dniu 16 kwietnia 2020 r. beztrosko stwierdza, że nie analizowaliście prawdopodobieństwa wygrania, tylko chcecie mieć wyrok. Zanim pokończą się postępowania sądowe to już przecież nie będzie Wasze zmartwienie, tylko kolejnego Zarządu Powiatu.

Wy doraźnie uzyskujecie środki polegające na niewydatkowaniu składek na PFRON, a to, że następny Zarząd będzie musiał jednorazowo wygospodarować ogromną kwotę, uiścić odsetki i koszty sądowe (zapewne kosztem innych pozycji w budżecie jednostki zajmującej się niepełnosprawnymi dziećmi lub budżecie powiatu), to po nas choćby potop. Skoro więc wicestarosta Andrzej Bryła wywierał w dniu 16 kwietnia 2020 r. nacisk na dyrektor Elżbietę Wyparło w przedmiocie wnoszenia odwołania od decyzji dotyczących składek na PFRON, to kto będzie w przyszłości winien sytuacji, że trzeba będzie je jednorazowo zapłacić razem z odsetkami i kosztami sądowymi (bo, że trzeba będzie je zapłacić, to ja mam przekonanie graniczące z pewnością już dziś)? Kto wtedy poczuje się do odpowiedzialności za całkowicie chybioną decyzję? Czy wtedy Andrzej Bryła powie, że on tylko przekazywał wolę Zarządu i nawet nie wiedział o co chodzi w tej sprawie, a właściwie to winna jest dyrektor, bo to ona wnosiła odwołanie, a nie Zarząd Powiatu?

ad 9) W odniesieniu do zarzutu rzekomego naruszenia przepisu art. 65 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (po), to nakazuje on zasięgnąć opinii organu prowadzącego przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora. W związku z brakiem definicji legalnej terminu zasięgnąć należy rozumieć ją zgodnie z jej słownikowym znaczeniem. Słownik języka polskiego PWN definiuje pojęcie „zasięgnąć”, jako „poprosić kogoś o radę, opinię lub informację”. Nie nakazuje on więc uzyskać opinii, a jedynie wystąpić o nią i w przypadku uzyskania rozważyć ją. Podnieść również należy, że przepis ten nie określa formy wyrażenia opinii, w tym nie zastrzega dla niej formy pisemnej pod rygorem nieważności. Stąd błędne wydaje się być stanowisko organu prowadzącego, nie uznające wypowiedzi członka Zarządu Powiatu Mieleckiego Andrzeja Bryły skierowanej do dyrektor Elżbiety Wyparło domagającego się pozostawienia K.F. na stanowisku wicedyrektora oraz informującego, że jeśli pozostanie w starostwie to się zemści oraz następcze wyrzucenie dyrektor Elżbiety Wyparło z gabinetu z wywołaniem u niej obawy użycia przemocy fizycznej, za zaopiniowanie proponowanego wicedyrektora. Powyższe skonkludować należy, że organ prowadzący wyraził swoją opinię i była ona negatywna. Ówczesny Starosta Powiatu został niezwłocznie zawiadomiony o tej sytuacji, zaś członek Zarządu Powiatu przyznał, że sytuacja taka miała miejsce i przeprosił za nią. Podnieść również należy, że nieuzasadnione nieprzekazywanie opinii nie wstrzymuje możliwości powołania wicedyrektora. Wykładnia organu prowadzącego wydaje się prowadzić do rezultatu ad absurdum, polegającego na twierdzeniu, że nieprzekazanie opinii przez organ prowadzący uniemożliwiałoby powołanie dyrektora. Wydaje się, że nie taka jest zawartość przedmiotowej normy prawnej.

W związku z zastrzeżeniami przedstawionymi powyżej, w konsekwencji wskazać należy, że dodatek funkcyjny był przyznany prawidłowo, tj. od dnia 1 września 2018. Dodatkowo brak podstaw do przyjęcia, a przynajmniej nie wskazuje jej organ prowadzący, że przedstawiona pozytywna opinia nie wywiera skutku od daty zawartej we wniosku o jej wyrażenie. Wskazać należy, że wniosek wskazywał okres powierzenia funkcji od 1 września 2018 r. i został zaopiniowany pozytywnie. Niezależnie od tego, wskazać należy, że dodatek funkcyjny związany jest  z powierzeniem stanowiska, nawet jeżeli wadliwym w ocenie organu prowadzącego, to skutecznym. Brak więc podstaw prawnych do wiązania powstania prawa do dodatku funkcyjnego z wydaniem opinii przez organ prowadzący.

Karkołomna wydaje się być teza o wprowadzaniu w błąd organu prowadzącego, albowiem jeżeli wymiar etatu został błędnie ustalony, to organ prowadzący miał wszelkie podstawy i informacje potrzebne do jego wykrycia. Wskazać wreszcie należy, że termin „zatwierdzić” jest definiowany przez Słownik Języka Polskiego PWN, jako „nadać czemuś moc prawną  lub uczynić coś obowiązującym”. Skoro więc organ prowadzący miał wszelkie podstawy do stwierdzenia wadliwości wymiaru pensum, a zdecydował się nadać moc prawną i uczynić obowiązującym zaproponowany wymiar, to wydaje się, że jednak konwalidował ewentualny błąd w tym zakresie. Jeżeli nie, to wydaje się, że organ prowadzący winien z urzędu wszcząć postępowanie kontrolne mające na celu ustalenie przyczyn dla których organ prowadzący zatwierdza błędne według siebie wymiary pensum.

Podnieść należy, że samo przeprowadzenie postępowania nie stanowi naruszenia § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia MEN z dnia  11 sierpnia 2017 r. W tym zakresie wskazać należy, że nie doszło do powierzenia stanowiska, albowiem nie zaistniał akt powierzenia stanowiska. Przywoływany przepis nie został więc naruszony. Teza organu prowadzącego dotycząca naruszenia wskazanego przepisu poprzez zamiar powierzenia stanowiska wydaje się być jego odosobnionym poglądem nie znajdującym oparcia w przepisach prawa. Dodatkową kwestią natomiast, jak się wydaje wymagającą odrębnego postępowania kontrolnego, jest źródło wiedzy członka Zarządu Powiatu Mieleckiego Andrzeja Bryły w zakresie braku oceny pracy kandydata, skoro nie uzyskał on od administratora danych osobowych dostępu do akt personalnych kandydata.

Wskazać należy, że przepis art. 65 ust. 1 pr. ośw. dokonuje rozróżnienia jedynie w zakresie stanowisk kierowniczych i nie kierowniczych. Brak  w nim regulacji dotyczącej stanowisk pedagogicznych i niepedagogicznych. W konsekwencji przedmiotowy stan faktyczny nie może stanowić naruszenia w/w przepisu, albowiem kwestia uprawnień pedagogicznych nie jest objęta zakresem jego normowania. 

W odniesieniu do zakresu przydzielanych czynności decyzyjność należy do dyrektora, który określa zakres kompetencji i odpowiedzialności  dla poszczególnych stanowisk. Statut stanowi jedynie ramowe wskazanie zakresu i nie ogranicza kompetencji dyrektora do ich przydzielania,  w szczególności zaś nie stanowi podstawy blokującej możliwość funkcjonowania kierowniczego stanowiska niepedagogicznego. 

Statut PZPSz-W przewiduje stanowisko wicedyrektora. Okoliczność, czy będą, czy nie będą powierzone mu czynności pedagogiczne pozostaje w sferze decyzyjności dyrektora i zależy od zakresu powierzonych czynności spośród ramowo wymienionych przez Statut. Pracodawca nie ma możliwości jednostronnego wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania bez uzgodnienia z zakładową organizacją związkową. Utrwalonym poglądem jest, że w takiej sytuacji ustalenie warunków zatrudnienia następuje bezpośrednio w umowie o pracę. 

Wskazać należy, że przywoływany przepis art. 7 po odnosi się do statusu prawnego określonej osoby, nie zaś procedury  jej zatrudnienia. Przez status należy rozumieć całokształt praw i obowiązków danej osoby. Nałożenie procedury zatrudnienia pracownika samorządowego związaną z konkursem na stanowisko kierownicze, z przepisami prawa oświatowego prowadziłoby do błędnego rezultatu, w którym osoba wyłoniona w drodze konkursu podlegałaby opiniowaniu przez organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz radę placówki. W przypadku zaś negatywnej opinii dyrektor byłby zobowiązany co najmniej rozważyć niezatrudnienie osoby, która wygrała taki konkurs. W oczywisty sposób wykładnia taka prowadzi do rezultatu ad absurdum. Przyjąć więc należy, jak się wydaje, że przepis art. 7 po odnosi się do statusu prawnego, rozumianego jako całokształt praw i obowiązków pracowniczych, natomiast procedura powierzenia stanowiska całościowo określona jest przepisami oświatowymi, które na zasadzie legi speciali wyłączają zastosowanie przepisów samorządowych w tym zakresie.

Wobec upływu sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia i woli stron kontynuowania go, a także zwolnienia ze służby przygotowawczej i zdania egzaminu, podnoszone okoliczności nie mają żadnej doniosłości prawnej, albowiem zostały skonsumowane.

Wydaje się, że błędne ustalenia organu prowadzącego dotyczące nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji doprowadziły go do wadliwej konkluzji.

ad 10) W dniu 20 grudnia 2019 r. byłam wraz z radnym powiatowym Józefem Smacznym na spotkaniu ze starostą Stanisławem Lonczakiem i wicestarostą Andrzejem Bryłą. W trakcie tego spotkania zostało przedstawione stanowisko dyrektor Elżbiety Wyparło we wszystkich kwestiach przedstawianych w pkt 9 niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniem dlaczego stanowisko wicestarosty Andrzeja Bryły w tych sprawach jest błędne. Spotkanie zakończyło się przyjęciem przez starostę przedstawionych wyjaśnień oraz utrzymaniem status quo w zakresie stanowiska zastępcy dyrektora do końca roku szkolnego 2019/20. Skoro obecnie te same okoliczności stanowią uzasadnienie uchwały odwołującej, wydaje się więc, że moje ostatnie pytanie będzie podobne do tego od którego zaczęłam: ile warte jest Wasze słowo?
 

(K.S)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (65)

RmiRmi

43 5

Widzę że zrzucono bombę nr 2, tyle że po już 1 nie bylo co zbier...eee...czytać. ale wiadomo korona., Nic nie widzę, nic nie słyszę, Nie będę się odnosił.... 07:42, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

EmilloEmillo

54 11

To odwołanie było czysto polityczne...tyle w temacie. Każdy zorientowany to wiedział. Nic tylko czekać na wyroki i oświadczenia osób odpowiedzialnych za takie decyzje bardzo prawdopodobnie niezgodnie z prawem. 07:48, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DeepDeep

71 9

Wicestarosta tonie w mroku własnych kłamstw. Należy go odwołać!!! 07:50, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kolakola

44 7

Ciekawe jakie będą odpowiedzi na tak postawione pytania? Proszę śledzić stronę starostwa "interpelacje radnych" 07:53, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

liseklisek

53 9

Coraz trudniejsze pytania? Ciekawe czy udzielający odpowiedzi będą brnęli dalej czy opuszczą pogrążonego w rozpaczy wicestarostę? Chyba już czas na niego. Bez niego polityka w wydaniu lokalnym będzie się samooczyszczać. 07:57, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ŻyczliwaŻyczliwa

70 14

Brawo Pani Mario za odwagę. Pan Bryła niejedno ma za uszami. Walczcie o prawdę. 08:05, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Stare kotletyStare kotlety

14 42

Znów ktoś serwuje stare kotlety. Oczywiście nie chodzi o politykę 08:26, 25.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Do starego kotletaDo starego kotleta

36 7

Starego kotleta (AB) należało już dawno wy...lić!!! (wywalić) 08:57, 25.05.2020


serio??serio??

28 5

widzisz stare kotlety a wchodzisz i komentujesz więc je jesz :) a może masz w tym interes żeby to pisać ? :) Oczywiście chodzi o politykę 08:57, 25.05.2020


asaasa

28 61

niech to babsko czym predzej znika nam z oczu . już nie da sie na tego baba-ola patrzeć 09:02, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Medialna wojnaMedialna wojna

39 9

o i posłża bomba w góre; na razie są to pisemne przepychanki, gry słowne, ale jak media poczują taki temat.....niech sie TVN dowie, albo TVP 1 (skoro rządzi PSL w powiecie) to szczujnia medialna ruszy do akcji; oj dowie sie Polska cała o mielckim folwarku; a wtedy nie da sie pod dywan pozmamiatac pewnych spraw po urzedach.... nie przegadacie panowie TVN i TVP 1..... 09:26, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do asado asa

38 11

Nam?? Gdzie nam?? Faktycznie starostwu było by na rękę zeby kobita znikła bo rozniosła ten zarząd jak g. po polu 😁 09:29, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

mecenasmecenas

48 9

Pytania tej Pani będą się wielu osobom teraz śniły po nocach. Co tu napisać żeby się bardziej nie umoczyć? Wszyscy czekamy na konkretne odpowiedzi 👍 09:41, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

marwomarwo

48 9

Lonczak i Bryła,żeby to ogarnąć,będą musieli zatrudnić,specjalisę Kpa.Przecież oni jak widać, są laikami,w niektórych sprawach.Jeżeli,wyrok będzie po myśli Pani Wyparło,to Ci dwaj goście, powinni zapłacić,całą kwotę pieniędzy,po połowie,z własnej kieszeni.Tyle w temacie. 09:44, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

FrankaFranka

46 12

Jak interpelację p. Orłowskiej zestawić z wywiadem z marszałkiem Ortylem, to coraz jaśniej widać, że dyrektorki nikt w starostwie nawet nie próbował posłuchać i pozwolić przedstawić dowody na to, jaka jest prawda. To polityczna szopka, ale tym razem panowie sobie "nagrabili" tak, że im to bokiem wyjdzie. Pani dyrektor głowa do góry! 09:49, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do "marwo"Do "marwo"

30 10

Jak byś miał powiedzieć wicestaroście w rozmowie bezpośredniej, że jest laikiem w temacie prawa, to na wszelki wypadek odsuń się na bezpieczną odległość, bo może ci oczy wydrapać za taki tekst 09:55, 25.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

a to dobre Do...a to dobre Do...

24 8

Też słyszałem że strasznie nerwowy i impulsywny gość, także nigdy nie wykluczałbym rękoczynów z jego strony w każdym temacie zresztą, toż to zapewne samozwańczy specjalista wszelkiej maści / Znajomość prawa zapewne zostanie oceniona przez kilka niezależnych sądów i instytucji. także spokojnie. Pani Orłowska szacunek! 10:39, 25.05.2020


marwomarwo

2 0

Ja ważę +100kg,tak że się nie obawiam z metra ciętych. 11:09, 26.05.2020


a to dobre a to dobre

38 9

Też słyszałem, że strasznie nerwowy i impulsywny gość, także nigdy nie wykluczałbym rękoczynów z jego strony w każdym temacie zresztą, toż to zapewne samozwańczy specjalista wszelkiej maści / Znajomość prawa zapewne zostanie oceniona przez kilka niezależnych sądów i instytucji. także spokojnie. Pani Orłowska szacunek! 10:40, 25.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

NooooNoooo

2 3

Ja też słyszałem....że w Moskwie rozdają auta..... 20:54, 25.05.2020


IjklmnoprIjklmnopr

15 31

A te wypociny to są nowe czy jeszcze te ż cieniu jutiterow 11:10, 25.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

qgjdwqbanqgjdwqban

12 3

potrafisz czytać? potrafisz pisać? masz coś do powiedzenia w sprawie? to nie trać czasu na komentarze tylko odpisz coś sensownego na te "wypociny", najlepiej żeby się nie skompromitować bo już wystarczająco dużo osób się śmieje w RMI ze strusia i ciamajdy. 19:39, 25.05.2020


PociejPociej

29 7

Poci się teraz wasz promotor. 11:33, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ale o co chodziale o co chodzi

23 34

bo mam wrażenie że ktoś poruszył gniazdo szerszeni i teraz wszyscy gromami rzucają w biednego starostę ? Co ta Pani Dyrektor to miała immunitet dyplomatyczny czy jak to rozumieć ? Odwołali ją i tyle w temacie. Co to prywatna firma jest ? Mógł zrobił to i tyle. Rozpiszą nowy konkurs/nabór czy co innego i będzie nowy Dyrektor. O co to zamieszanie ? O wodę w szklance ? Jak ona taka super była to spokojnie przecież znajdzie robotę gdzie indziej.... 11:56, 25.05.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

MadziaarMadziaar

14 4

Popieram dobrze napisane , tylko dodam że jeszcze paru osobom się pewnie grunt pali pod d... 16:59, 25.05.2020


do ale o co chodzido ale o co chodzi

14 5

A chodzi o tzw. zasady, sprawiedliwość, prawdę. Może te wartości są dla niektórych obce - i oto całe zamieszanie. Nie można dać się zastraszyć i chować głowę w piasek. Pewnie pracę znajdzie.. ale czy o to chodzi? 17:20, 25.05.2020


Do poprzednikaDo poprzednika

4 10

"A chodzi o tzw. zasady, sprawiedliwość, prawdę..."
Chłopie Ty wiesz co Ty piszesz? Chcesz mieć to wszystko w Państwie PIS ? Naraz???
Ty widzisz co się dzieje w sądach, w Warszawie przez ostatnie tygodnie, w kopalniach , z przedsiebiorstwami, czy ogólnie z policją i lapankami na ulicach?
Ty w Polsce jesteś w ogóle?
Wejdź że zejdź na ziemię, wyjdź na ulice, albo poczytaj, poogladaj co się dzieje ogólnie w kraju bo mam wrażenie że z innej planety się *%#)!& 17:37, 25.05.2020


👍👍

33 4

Dobrze napisana interpelacja, profesjonalnie i poprawnie prawniczo. Ciekawe, kto ją tak naprawdę napisał, który radca prawny. 12:24, 25.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

prosto z Warszawyprosto z Warszawy

2 3

Na pewno jakiś prosto ze stolicy, na zlecenie wiadomo kogo :D 21:26, 25.05.2020


Wice/dyrektorWice/dyrektor

6 0

Pamietam jak Andrzej marzył być dyrem w Padwi Narodowej (nie wiem gdzie to jest ) ale niestety chyba wygląda że się nie nadawał bo przepadł w konkursie!?! Dobrze pamiętam?!?. Cos było He he he 17:28, 26.05.2020


nie wiesz o co chodznie wiesz o co chodz

35 10

wytłumaczymy :) odwołali dyscyplinarnie uczciwą i porządną dyrektor końcem roku szkolnego, w sytuacji stanu epidemicznego, wygląda że niezgodnie z prawem i przypisali jej błędy i z dokumentów wynika swoje zaniedbania (PFRON) i wiele innych (polecam art. w cieniu jupiterów) wiele osób w tym inni dyrektorzy, samorządowcy, nauczyciele, rodzice itd. oraz sama była Dyrektor chcą sprawę wyjaśnić i nic więcej. Czy mógł odwołać w taki sposób i czy było to ZASADNE, a także kto odpowiadał za całe zamieszanie wokół placówki, zadłużenie, niejasności itd. Sprawa z oświadczenia byłej Dyrektor jest w sądzie ( kilku ) oraz innych instytucjach i będzie wyjaśniana choćby dlatego, że to nie jest prywatna firma każdy wie kogo. Chyba warto poczekać na wyroki? Pismo Orłowskiej konkret! 12:27, 25.05.2020

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

RoninRonin

20 4

W kuluarach mówią, że była dyrektor propozycje pracy ma nie gorszą niż wcześniej. Podziwiam determinację. W sumie nawet z tego względu Panią szanuję, że nie chce Pani zostawić placówki i wskoczyć na inne stanowisko zostawiając tą szkołę, nauczycieli, rodziców i te dzieci od tak. #Dziękuję 12:42, 25.05.2020


W Podleszanach???W Podleszanach???

2 9

Stanowisko 14:48, 25.05.2020


MegyMegy

4 0

Jestem z Podleszan i słyszałam, że Bryła miał startować do szkoły w 2018 r. 11:52, 26.05.2020


NibyNiby

1 0

Taka atrakcyjna wydawac by się moglo niby posadka, chętnych wielu, tylko jeden wydawać się może wzgardził.. .czemu? 16:46, 26.05.2020


Do nibyDo niby

1 0

Może będzie wolał siedzieć na bezrobociu.Znam takich 17:39, 26.05.2020


REKLAMA

😷😷

6 7

Kacper fajny tekst ale musisz się streszczać , bo po przeczytaniu mam małego kręcioła.😵😵😵😵😵😵 13:38, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Prawie KazikPrawie Kazik

16 11

Mój ból jest większy niż Twój - i wszystko w temacie 13:59, 25.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do Kazik...do Kazik...

9 7

Bardzo celny komentarz do istniejącej sytuacji...🤣 15:05, 25.05.2020


WzniecanieWzniecanie

19 18

Bicie piany..... 14:49, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

hi hi mieleckihi hi mielecki

30 11

Może wreszcie ta piana zmyje pseudo prawnika-matematyka ze stołka bo trochę się już nazbierało. Duuuża grupa na to czeka, w tym nawet "koledzy". W zarządzie to pewnie lokaty w amber.gld i skku wołomin by podpisali jakby im jeden taki podsunął. hi hi 16:01, 25.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ha ha ha ha

7 14

Nazbierało to się pani dyrektor i koledzy z partii nie pomogli... 21:30, 25.05.2020


Możliwe że tak aMożliwe że tak a

13 2

Może nie potrzebuje żadnej partii żeby wyjaśnić sprawę odwołania i odpowiedzialności za PFRON i inne wyimaginowane powody dyscyplinarki? Osobiście kibicuje 22:14, 25.05.2020


do poprzednika..do poprzednika..

17 0

Masz rację to co nas otacza to chłam i bagno, ale nie można się z tym godzić i to że tak się dzieje nie powinno usprawiedliwiać . Na ile się może trzeba się tego typu działaniom przeciwstawiać. Ja tego nie akceptuję, dlatego jestem za tymi , którzy chcą coś zmienić, a nie przytakiwać. Naiwniak? Może i tak. 19:04, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Partia żondziPartia żondzi

16 4

Jedna partia opanowała wszystko i kto się przeciwstawi jej jedynie słusznym ideom to będzie mial przerypane. PRL bis. 20:15, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LakiLaki

24 12

Brawo za odwagę Pani Orłowska 20:54, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ocena negatywnaOcena negatywna

5 5

Niesamowite się wydaje......Radna powiatowa negatywnie oceniła reakcje Zarządu Powiatu. No, no....... 20:57, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AraAra

24 6

Przykre ze ludzie ktorzy decyduja o naszym mieście zatracili w sobie prawdę i moralność.....brak mi słów na to co robią. A tej pani dyrektor życzę wiary w ludzi- chociaż w dzisiejszych czasach o to trudno. 20:57, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TakiTaki

28 4

Swoim dziecim mowie że mają być uczciwe w życiu. Ale teraz się zastanawiam czy warto. Skoro dobrych i uczciwych ludzi można,,skasować " od tak. Trzymam kciuki za prawdę. 21:00, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

KandydatkaKandydatka

0 1

https://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/180000/181100-k-2c9682222b33d119012b3822731b022e.html?komitet=2c9682222b33d119012b3822731b022e 21:00, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PiorunPiorun

23 7

Popieram. O prawdę zawsze należy walczyć. Niech ujrzy światło dzienne. Podziwiam za odwagę przeciwstawienia się władzy 21:06, 25.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AntywładzaAntywładza

5 14

Tylko kto jest władzą i kto tu komu się przeciwstawia...? Jak coś nie po waszej myśli to jest beeee... 21:28, 25.05.2020


ZwyczajnyZwyczajny

26 9

Panie starosto czy zwyczajnie po ludzku panu nie wstyd? Czy śpi Pan spokojnie? Jeśli tak to podziwiam za możliwość wyłączenia sumienia 21:54, 25.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Kto ma się wstydzićKto ma się wstydzić

8 8

Kto się ma wstydzić? czy ten co postępuje wbrew prawu czy ten kto to odkrywa. A poza tym nie spotkałem pisowca , i Wy zapewne też. który jakby coś zawinił to żeby sam się przyznał do winy i przeprosił. 23:00, 25.05.2020


Rafael Rafael

24 5

Pani Mario szacunek dla Pani. Trzymam kciuki żeby teza z tytułu tego artykułu jak najszybciej sie spełniła, różnica pomiędzy panem Tymuła jako starosta a panem Lonczakiem jest taka ze ten pierwszy był dla ludzi i po ludzku tyrał a ten drugi Jest dla wybranych i No lekko mówiąc nie tyra jak poprzednik 22:13, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Naszmielec.plNaszmielec.pl

27 5

Panie Lonczak nie wydaje się Panu , że Pan Bryła Panem manipuluje , zdaje sobie sprawę , że Pana znajomość karty nauczyciela i prawa oświatowego może być żadne po to ma Pan "specjalistę" jakim jest Pan Bryła Ale patrząc na poczynania Pana Bryły to jego wiedza ... no cóż niech poczyta trochę prawa oświatowego bo z jego obecnym stanem wiedzy to ...powiem delikatnie może ..na dzienniku podawczym w starostwie by się etat znalazł ... A co do Pana.. rzuca Pan błoto oskarżając Panią Wypadło o przestępstwa ciężkiego kalibru, które urzędnikowi państwowymi jakim jest dyrektor mogą przekreślić karierę ...i obydwoje dobrze wiemy , że nie mają te oskarżenia nic wspólnego z faktami bo zapewniam Pana jeśli by była w nich odrobina prawdy ta Pan Bryła stał by od świtu pod prokuratura w Mielcu .. więc jeśli masz Pan "cohones" to podaj się Pan do dymisji .
Dzięki Bogu mam nadzieję że Bóg mi wybaczy że go wzywam na daremnie , zgodność z prawem waszej uchwały zbada Wojewoda i wierzę w to głęboko , że ja uchyli bo jest ona nie zgodna z prawem i ma wiele uchybień prawnych . 22:14, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

zgodnazgodna

0 1

zgodna czy niezgodna? niegodna piszemy razem...... czas sie douczyć nie tylko z ortografii 06:56, 26.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Sen zakloconySen zaklocony

6 17

Myślę że Zarząd zrobił swoje i teraz właśnie śpi spokojnie czekając na wyniki analiz i wyroki, jakie by one nie były, czasu nie cofniesz. To inni zdawać się może, prawdopodobnie,nie śpią po nocach, być może wymyślając coraz to nowe serie pytań, oczekiwań, być może z nadzieją ,że coś wskórają.....a rzesze komentatorów można nic wrażenie,prze🙄ścigają się w pomysłach na coś jakby kąsanie. I czytając to wszystko wydaje się ,że nie broni się tutaj odwołanej dyrektor tylko tak jakby atakuje Zarząd. 07:34, 26.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

senniksennik

22 4

Przestaną spać spokojnie jak usłyszą o referendum o ich odwołanie 08:34, 26.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Uwierz namUwierz nam

16 0

Oj trzęsą się gwarantuję bo czas trudnych pytań się już skończył a teraz zacznie się czas odpowiedzi....które warto dobrze przemyśleć 17:06, 26.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Czekamy Czekamy

17 1

Czekamy panie Bryła na merytoryczne odpowiedzi, oj będzie to trudniejsze niż liczenie pól trójkątów i kwadratów. Zobaczymy, czy Pan wybrnie, ja śmiem w to wątpić 20:40, 26.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

OdpowiedziOdpowiedzi

4 4

Możesz ich wysłuchać na konferencji prasowej Zarządu. W tekście Pani Radnej również są odpowiedzi, dokładnie Pani zdaje się podała wszystkie paragrafy. 07:38, 27.05.2020


REKLAMA

kolegakolega

9 1

kończcie te pytania, interpelacje, artykuły, pozwy, burze medialną i komentarze bo facet się powoli pakuje 09:06, 27.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SPRYWATYZOWAĆ SPRYWATYZOWAĆ

1 4

SPRYWATYZOWAĆ tą szkołę !!!! 17:03, 27.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wacek`wacek`

0 2

Walka o stolki ciag dalszy. Kulturalni ludzie, he., a Polska ginie. 15:53, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA