Zamknij
REKLAMA


Zmiana w uchwale rady miasta. Wie ktoś, gdzie w necie znajduje sie uchwała ustalająca, kto może wnieść o zmianę w uchwale rady miasta? Kiedyś znalazłem, a teraz nie mogę. Chodzi o to, kto może złożyć wniosek o wprowadzenie zamian w obowiązującej uchwale rady miasta Mielec. Pamiętam, że było wymienionych kilka punktów, w tym, że chyba jakas ilośc mieszkańców. Jak ktoś wie, niech napisze lub podrzuci link. Z góry dziękuję.21-05-2020 16:59:29

Maluczki
51
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).

komentarz (2)

mrntmrnt

1 0

Ustawa o samorządzie gminnym:
Art. 41a. 1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
1) w gminie do 5000 mieszkańców – co najmniej 100 osób;
2) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób;
3) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.
3. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady
gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
4. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.
5. Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi,
jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 08:10, 22.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

a dokładnieja dokładniej

0 0

W Mielcu procedura wygląda tak, zakładając, że mowa o uchwale miasta, nie powiatu

https://mielec.bip.gov.pl/obywatelska-inicjatywa-uchwalodawcza/obywatelska-inicjatywa-uchwalodawcza.html 21:42, 22.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz