Regulamin publikowania informacji o promocjach i rabatach na portalu internetowym hej.mielec.pl w dziale PROMOCJE

1.  Zamieszczanie informacji o promocjach i rabatach na portalu internetowym hej.mielelc.pl w dziale PROMOCJE jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin.

2. Celem działu PROMOCJE na portalu hej.mielec.pl jest umożliwienie dodawania i przeglądania informacji o rabatach i promocjach usług oraz produktów firmy zamieszczającej taką informację.

3. Korzystanie z działu PROMOCJE na portalu hej.mielec.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.  Za zamieszczenie informacji, które nie są zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi osoba dodająca informację o promocjach i rabatach.

5. Dodającym informacje może być wyłącznie podmiot gospodarczy (przedsiębiorca).

6. Podmioty, które chcą zamieścić informację o promocjach i rabatach na portalu internetowym hej.mielec.pl w dziale PROMOCJE muszą uwzględnić zasady uczciwej konkurencji, nie stosować pozornych rabatów i promocji.

7. Administrator portalu hej.mielec.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Portal nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji.

8. Każdy Użytkownik korzysta z działu PROMOCJE na własną odpowiedzialność.

9. Przeglądanie informacji o promocjach i rabatach na portalu internetowym hej.mielec.pl w dziale PROMOCJE nie wymaga rejestracji.

10. Administrator portalu hej.mielec.pl nie odpowiada m.in. za:
- brak proponowanych usług czy towarów,
- treść zamieszczonych informacji o promocjach i rabatach,
- poziom zaproponowanych w nich cen,
- skutki i następstwa skorzystania z promocji i rabatów zamieszonych na portalu.

11. Dodawanie informacji o promocjach i rabatach na portalu internetowym hej.mielec.pl w dziale PROMOCJE jest bezpłatne i wymaga wypełnienia formularza oraz posiadania wpisu w Katalogu Firm w portalu hej.mielec.pl.

12. Dodający informację o promocji lub ofercie rabatowej oświadcza, że
a) dysponuje odpowiednimi prawami na dobrach niematerialnych (w szczególności: prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej, prawem do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawem do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innymi wymaganymi do zlecenia emisji spotu) do posługiwania się użytymi materiałami reklamowymi, informacjami, danymi, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej;
b) przekazane materiały reklamowe (fotografie, znaki graficzne, logotypy itp.) nie naruszają praw autorskich oraz innych praw osób trzecich, nie zawierają treści o charakterze pornograficznym lub innych mogących w jakikolwiek sposób obrazić uczucia religijne lub moralne innych osób;
c) treść promocji lub rabatu jest zgodna z przepisami prawa.

13. Emisja informacji o promocjach i rabatach jest ograniczona czasowo. Dodający informację może dodać dwie informacje swojej firmy w miesiącu. Informacja będzie emitowana na portalu maksymalnie przez 7 dni lub do zakończenia promocji.

14. Administrator portalu hej.mielec.pl zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych informacji o danej promocji lub rabacie.

15. Administrator portalu hej.mielec.pl zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania informacji o danej promocji lub rabacie bez podania przyczyny.

16. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

17. Dodający informację o promocjach i rabatach wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu przez Administratora portalu hej.mielec.pl w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie od Administratora portalu hej.mielec.pl i jego partnerów informacji handlowej drogą elektroniczną. Administratorem danych jest firma hejgrupa sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 39-300 Mielec (dalej HEJGRUPA) oraz Zaufani Partnerzy w tym Klienci stale współpracujący z firmą HEJGRUPA. Dodający informację o promocjach i rabatach posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@hejgrupa.pl. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez spółkę HEJGRUPA w ramach zawieranych umów.

18. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.06.2020 r. Aktualizacja: 06.10.2020 r.